Tillsynsrapport: Informationskrav vid ändring av avtal

Post- och telestyrelsen (PTS) genomförde under våren 2018 en planlagd tillsynsinsats för att granska hur operatörer underrättar sina abonnenter vid ändringar i deras avtal.

PTS har i granskningen av 5 kap. 16 § lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK) inte konstaterat några brister som föranleder vidare åtgärd.

Enligt PTS allmänna råd (PTSFS 2009:6) om underrättelse vid villkorsändring bör en tjänstetillhandahållare underrätta en abonnent i de fall då en villkorsändring inte är till uppenbar fördel för abonnenten. PTS bedömer att operatörerna tillämpar bestämmelsen i enlighet med de allmänna råden. PTS anser dock att den terminologi som används av operatörerna i de allmänna villkoren för situationer när en abonnent får säga upp avtalet är olycklig. Flera av de granskade operatörerna anger i sina allmänna villkor att abonnenten underrättas och har rätt att säga upp avtalet i enlighet med 5 kap. 16 § LEK i de fall då ändringen är till nackdel för abonnenten. När operatörerna i sina allmänna villkor och avtal väljer att använda en annan skrivning än den som används i PTS allmänna råd kan detta innebära otydligheter på marknaden och för slutanvändare.

Överlag kan PTS konstatera att underrättelserna om villkorsändring ur ett slutanvändarperspektiv skulle kunna utformas tydligare. Syftet med bestämmelsen är att en abonnent ska ha möjlighet att bedöma konsekvenserna av en villkorsändring och, om ändringen inte accepteras, byta operatör eller abonnemang. Detta förutsätter att abonnenten såväl förstår hur abonnemanget ändras som vilka rättigheter abonnenten har.