PTS Mobil- och bredbandskartläggning 2017 - PTS-ER-2018:7

En geografisk översikt av mobiltelefoni- och bredbandstillgången i Sverige.

Post- och Telestyrelsen (PTS) har i uppdrag att följa tillgången till bredband och mobiltäckning i alla delar av landet. (1) Den här rapporten redovisar tillgången till och utbyggnaden av fast och mobil bredbandsinfrastruktur per den 1 oktober 2017. Tillgången till fast bredband och telefoni, dvs. tillgång till bredband och telefoni för hushåll och arbetsställen, redovisas i första delen av rapporten. I den andra delen av rapporten redovisas yttäckningen och utbyggnaden av mobilt bredband och mobiltelefoni.

I december 2016 lanserade regeringen en ny bredbandsstrategi: ”Sverige helt uppkopplat 2025 – en bredbandsstrategi”. (2) I den här rapporten följer PTS upp målen i den nya strategin i sin helhet för första gången. Nedan beskrivs målen i regeringens bredbandsstrategi kopplade till resultat från 2017-års kartläggning.

”95 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2020”, mål 1 i regeringens bredbandsstrategi. PTS kartläggning visar att ca 77 procent av alla hushåll och företag i Sverige hade tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s i oktober 2017. Det är en ökning med ca 5,6 procentenheter från samma tidpunkt året innan, vilket innebär en liknande ökningstakt som tidigare år – trots att utbyggnaden sker i mer glest befolkade områden nu än tidigare. Ökningen beror främst på utrullning av fiber till enfamiljshus.

”År 2025 bör hela Sverige ha tillgång till snabbt bredband”, mål 2 i regeringens bredbandsstrategi. Mål 2 består i sig av tre delmål som var för sig ska vara uppfyllda för att det övergripande målet ska anses uppfyllt. Det första delmålet är att 98 procent av alla hushåll och företag i Sverige antingen bör ha tillgång till 1 Gbit/s eller fiber i absoluta närheten (s.k. homes passed). Det andra delmålet är att 1,9 procent av alla hushåll och företag antingen bör ha tillgång till, eller ha IT-infrastruktur i absoluta närheten som medger 100 Mbit/s. På motsvarande sätt innebär det tredje delmålet att 0,1 procent av alla hushåll och företag på bör ha tillgång till eller ha 30 Mbit/s i absoluta närheten.(3) I oktober 2017 hade ca 86 procent av alla hushåll och företag antingen tillgång till 1 Gbit/s eller fiber i absoluta närheten. Motsvarande nivå för 100 Mbit/s och 30 Mbit/s var vid samma tidpunkt 86 procent respektive 96 procent av alla hushåll och företag.(4)

”År 2023 bör hela Sverige ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet”, mål 3 i regeringens bredbandsstrategi. Tillgången till stabila mobila tjänster av god kvalitet där man normalt befinner sig har följts upp för första gången i denna rapport.(5) Mobilnäten täckte ca 85 procent av dessa områden med såväl 1 Mbit/s som 10 Mbit/s i oktober år 2017.(6) Det är en ökning med ca sju procentenheter sedan oktober år 2016. Mobilnät som medger 30 Mbit/s täckte i oktober 2017 ca 12 procent av dessa områden vilket motsvarar en ökning med ca sex procentenheter under året.

Förutom målen i bredbandsstrategin, följer den här rapporten bland annat också upp målen i EU:s digitala agenda. (7) Ett av målen i denna är: ”50 procent av Europas hushåll ska abonnera på internetförbindelser med en hastighet på över 100 Mbit/s år 2020”. PTS kartläggning visar att Sverige för första gången uppnår nivån i detta mål, i och med att cirka 51 procent av alla hushåll i Sverige hade internetabonnemang som medger hastigheter om minst 100 Mbit/s i oktober 2017.

När det gäller fiberutbyggnad i stort så fortsätter tillgången till fiber att öka från redan höga nivåer och nådde ca 72 procent av alla hushåll i oktober 2017. Det är en ökning med ca sex procentenheter på ett år. I Blekinges län ökar hushållens tillgång till fiber mest, från 49,7 procent år 2016 till 66,5 procent år 2017. Även i Jönköping och Hallands län har ökningarna för hushåll varit stor (ca tio procentenheters ökning under året). 54 procent av alla enfamiljshus(8) i landet var fiberanslutna i oktober 2017. Det kan jämföras med 33 procent vid motsvarande tidpunkt för två år sedan.

Utbyggnaden av mobilt bredband och mobiltelefoni fortsätter men med något lägre intensitet relativt tidigare år. Det är framförallt 4G-näten som fortsätter expandera mellan år 2016 och 2017 med ca 1 000 nya sändaretableringar.

Mobilnät som medger 10 Mbit/s har företrädesvis byggts ut i norra delen av landet och täckte i oktober 2017 ca 77 procent av landets yta.(9) Detta motsvarar en ökning med ca åtta procentenheter under året. Mobilnät med hög kapacitet, 30 Mbit/s, har huvudsakligen byggts ut i södra delen av landet och täckte i oktober 2017 ca 11 procent av landets yta. Detta innebär en ökning med drygt fem procentenheter under året.

När även yttäckning från 450 MHz-bandet inkluderas i ovan analys visar kartläggningen att mobilnät som medger 10 Mbit/s täckte ca 84 procent av Sveriges yta i oktober 2017.(10). Detta är en ökning på ca fem procentenheter sedan år 2016. Yttäckningen för mobiltelefoni (taltjänster) har också ökat mellan år 2016 och 2017. Täckningen uppgick i oktober 2017 till drygt 87 procent av Sveriges yta, det är en ökning med drygt två procentenheter sedan år 2016.

En bidragande orsak till täckningsökningen för såväl tal- som datatjänster under år 2017 är Tele2 och Telenors byte av modell för täckningsberäkningar (se vidare avsnitt 2.3.1).

I rapportens tabellbilaga redovisas resultat på en mer detaljerad nivå, bland annat på kommun- och länsnivå. Resultaten presenteras även på PTS statistikportal samt i geografiskt format på bredbandskartan. 11)

I tabell 1 och 2 redovisas resultat kopplade till bredbandsmålen, samt andra viktiga resultat från PTS mobiltäcknings- och bredbandskartläggning 2017.

 

(1) PTS instruktion (SFS 2007:951), se §4 punkt 2
(2) N2016/08008/D
(3) För 30 Mbit/s ingår förutom fiber i den absoluta närheten även fast radio i den absoluta närheten.
(4) Det är samma IT-infrastrukturer som medger 100 Mbit/s och 1 Gbit/s (fiber och vissa kabel-tv-nät). Av den anledningen är tillgången till 1 Gbit/s densamma som för 100 Mbit/s. Det förklarar också varför fler uppfyller delmålet under mål 2 om antingen tillgång till 1 Gbit/s eller fiber i absolut närhet, än mål 1 som bara handlar om tillgång till 100 Mbit/s och inte omfattar fiber i absolut närhet.
(5) Geografiska områden där man normalt befinner sig definieras som, områden i närheten av vägar, områden i närheten av fritidshus, eller områden i närheten till hushåll och/eller arbetsställen. Dessa geografiska områden motsvarar ca 86 procent av Sveriges yta.
(6) Analysen av bredbandsmålet år 2023 omfattar inte täckning från 450 MHz-bandet.
(7) Meddelande från kommissionen till Europaparlamentet, rådet, Europeiska ekonomiska och sociala kommittén och regionkommittén. Digital agenda för Europa(KOM2010) 245
(8) Till enfamiljshus räknar PTS byggnader med tre eller färre lägenheter. Lägenheter som av SCB har klassificerats som fritidshus exkluderas.
(9) Yttäckningen för mobilnät som medger endast 1 Mbit/s redovisas inte i sammanfattningen eftersom skillnaden i täckning för mobilnät som medger 1 Mbit/s respektive 10 Mbit/s är marginell. Detta beror på att nästan alla mobilnät (3G och 4G) idag stödjer 10 Mbit/s. Denna siffra återspeglar den kombinerade yttäckningen för operatörerna Tele2, Telenor, Telia och Tre (nivå 2).
(10) Denna siffra återspeglar den kombinerade yttäckningen för operatörerna Tele2, Telenor, Telia, Tre och Net1 (nivå 2).
(11) Se statistik.pts.se samt bredbandskartan.se