Årets rapport om tillgången till telefoni och grundläggande internet

Tillgången till elektroniska kommunikationstjänster blir allt viktigare i vårt samhälle. I den här rapporten beskriver Post- och telestyrelsen (PTS) tillgången till telefoni och funktionellt tillträde till internet (grundläggande internet) för fasta hushåll och företag, samt de insatser som myndigheten gjort för att säkerställa en god tillgång till detta.

PTS kan i denna sjätte uppföljningsrapport konstatera att tillgången till telefoni och grundläggande internet på en övergripande nivå är mycket god på de platser där vi bor och arbetar.

I lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK) finns en grundläggande rättighet för fasta bostäder och företag som har ett rimligt krav på telefoni och grundläggande internet (minst 1 Mbit/s) att få det kravet tillgodosett. Det är i första hand marknaden som ska tillgodose telefoni och grundläggande internet. Kravet kan tillgodoses med olika tekniker såsom genom ett fast eller trådlöst nät. PTS har en skyldighet att säkerställa tillgången till telefoni till de hushåll och verksamhetsställen som har haft telefoni men som har blivit av med den. I dagsläget upphandlar PTS telefoni till 8 hushåll och verksamhetsställen.

Tillgången till telefoni och grundläggande internet är mycket god i Sverige. Enligt PTS Bredbandskartläggning har 99,99 % av hushåll och verksamhetsställen tillgång till bredband. Enligt kartläggningen var det färre än 130 hushåll och verksamhetsställen som saknade tillgång till grundläggande internet.

Bland antal abonnemang på den svenska marknaden sker det en fortsatt minskning av antalet fasta telefonabonnemang och sedan 2015 är IP-telefoni vanligare än fast telefoni via kopparledningen. Antalet abonnemang för mobiltelefoni ökar sedan förra året. På bredbandssidan minskar antalet abonnemang för xDSL både för privatpersoner och företag medan antalet abonnemang för fiber ökar.

Det sker stora förändringar på området där nedmonteringen av det fasta kopparnätet påverkar många i landet. Samtidigt utvecklas andra tekniker och blir mer tillgängliga som telefoni och bredbandslösningar via satellit.

Telias nedmontering av kopparnätet och nu även xDSL fortsätter på flera platser i landet. Antalet abonnenter som berörs kommer att öka i förhållande till tidigare nedmonteringar. Kunder kommer att erbjudas mobila lösningar alternativt fiber. PTS följer dessa omställningar noga i syfte att säkerställa tillgången till telefoni och grundläggande internet och för att bevaka konsumenternas intressen.

De svenska mobiloperatörerna gör en stor satsning på LTE, det så kallade fjärde generationens mobilnät 4G, för trådlösa bredbandstjänster. I satsningen ingår även uppgradering av befintliga mastplatser för 2G- respektive 3G-näten. Utbyggnaden som skett genom PTS täckningskrav i 800 MHz-bandet har hittills medfört att drygt 450 hushåll och arbetsställen fått tillgång till minst 1 Mbit/s. Denna utbyggnad pågår fortfarande. PTS har undersökt hur 700 MHz-bandet framöver ska kunna användas för att förbättra mobiltäckningen samt minska sårbarheten i utsatta områden. Myndigheten har konstaterat att användning av mobilt bredband för kommersiella tjänster ger störst samhällsnytta i detta band. Den kommande tilldelningen av 700 MHz-bandet har ett tillstånd med täckningskrav.

I dag medger mobilnäten god befolkningstäckning och yttäckning för i stort sett hela den bofasta befolkningen. På andra platser där människor vistas saknas ibland täckning, till exempel vid fritidshus, fritidsområden och längs vissa vägar. Där täckningen är svag kan framför allt inomhustäckningen vara dålig. Trots att operatörerna i huvudsak har uppfyllt de utbyggnads- och täckningskrav som PTS har ställt upp fortsätter det att komma klagomål från konsumenter som upplever problem med dålig mobiltäckning i olika delar av landet.

I syfte att möta framtida förändringar i näten kommer PTS under slutet av 2016 att utarbeta en långsiktig strategi för samhällsomfattande tjänster till olika geografiska platser för att få en överblick av marknaden.

Tillgängliga och robusta elektroniska kommunikationer är i dag grundläggande förutsättningar för hållbar tillväxt, sysselsättning, företagande, en effektiv förvaltning och för att förenkla vardagen för privatpersoner och företag. För att tydliggöra operatörernas krav och ansvar har PTS under 2016 infört nya föreskrifter om driftsäkerhet.

PTS fortsätter att bevaka behovet av upphandling för enskilda fasta hushåll eller företag som saknar telefoni eller tillgång till grundläggande internet. Operatörernas utbyggnad av sina nät och möjligheten att använda lösningar som satellit kommer troligen att minska behovet av upphandlingar i framtiden. 

PTS fortsätter även sitt arbete med upphandling av elektroniska kommunikationstjänster för personer med funktionsnedsättning.