Svenskarnas användning av telefoni och internet PTS individundersökning 2015 - PTS-ER-2015:29

Vartannat år genomför PTS en enkätundersökning, Svenskarnas användning av
telefoni och internet – PTS individundersökning, med syftet att öka kunskapen om
marknaden för elektronisk kommunikation utifrån ett konsument- och
efterfrågeperspektiv. Individundersökningen 2015, som utfördes av Sweco
Strategy på uppdrag av PTS, finns som bilaga till denna rapport.

Läs mer i sammanfattningen. Själva rapporten finns till höger.