Regleringens nytta - PTS-ER-2015:31

Effekter av Post- och telestyrelsens arbete med att stimulera konkurrensen på marknaden för elektronisk kommunikation.

I den första paragraf en i förordningen med instruktion för Post- och telestyrelsen (2007:951) sägs att myndigheten ska beskriva och analysera utveckling och resultat inom sitt ansvarsområde och rapportera detta till regeringen.

I vilken utsträckning Post- och telestyrelsens insatser i syfte att stimulera konkurrensen gör att samhället blir bättre i form av t.ex. ett större utbud av prisvärda elektroniska kommunikationstjänster är därför viktigt att studera.

Svårigheten i sådana studier ligger i att isolera myndighetens betydelse från andra faktorer som påverkar marknaden, bland annat teknikutveckling och investeringar som görs i ny infrastruktur, till exempel stadsnät.

I ett större perspektiv går det att konstatera att konsumentprisindex för Teletjänster och utrustning har sjunkit kraftigt de senaste åren och med samma utvecklingstakt kommer indexet inom kort ha halverats sedan millenniumskiftet. Både sjunkande priser på elektroniska kommunikationstjänster samt billigare hemelektronik förklarar denna utveckling.

Av intresse är att konsumenter använder en allt mindre del av den disponibla inkomsten till fast bredband och mobiltelefoni. Mobilt bredband, som är en senare företeelse, har däremot lyckats försvara, och till och med utöka, sin del av konsumtionsutrymmet.

Det kan också konstateras att priserna på marknaderna för mobiltelefoni, fast bredband, mobilt bredband och fast telefoni i olika grad har minskat under den senaste tio- till femtonårsperioden. Exempelvis är intäkten per minut från ett samtal i ett mobilnät idag en fjärdedel av vad den var vid millenniumskiftet. Vidare är priset på fast bredband i ett genomsnittligt EU-land högre än i Sverige, för 100 Mbit knappt en tredjedel dyrare.

Även med konservativa antaganden är konsumentöverskottet från fast bredband mycket stort, sannolikt mellan 15 och 20 miljarder kr år 2013. Den känslighetsanalys som presenteras i slutet på denna rapport indikerar att endast små prisökningar innebär drastiska minskningar av konsumentöverskott. Fem procent högre priser på fast bredband skulle under 2013 exempelvis inneburit en halv miljard mindre i konsumentöverskott.