PTS inriktning för 2,6 GHz-bandet PTS-ER-2020:27

I promemorian ”2,6 GHz-bandet – övervägande av samordnad tilldelning” redogjorde PTS för att en samordnad tilldelning av 2,1 GHz- och 2,6 GHz-banden kan genomföras genom att tilldelningen av 2,1 GHz-bandet tidigareläggs eller att tillstånden i 2,6 GHz-bandet förlängs fram till och med 31 december 2025.

Promemorian var föremål för samråd med berörda parter. Samtliga operatörer som deltog i samrådet bedömde att en samordnad tilldelning av 2,1 GHz- och 2,6 GHz-banden är fördelaktig på flera sätt. PTS anser med stöd från samrådssvaren att en samordnad tilldelning i detta fall möjliggör bl.a. effektivare frekvensanvändning genom mer koncentrerat spektruminnehav, mer spektrum att tilldela, bättre värdering av spektrum samt stöd för större bandbredder. En samordnad tilldelning av 2,1 GHz- och 2,6 GHz-banden genom förlängning av tillstånden i 2,6 GHz-bandet ger möjlighet för operatörerna att utvärdera behov av spektrum efter att tilldelning av 2,3 GHz- och 3,5 GHz-banden gett sin effekt på utbyggnad för att möjliggöra 5G. Den medför dessutom ett samordnat tillträde av 2,1 GHz- och 2,6 GHz-banden, vilket gör att värden av banden blir mer likställda. PTS bedömer, med stöd av majoriteten av samrådssvaren, att en samordnad tilldelning genom att tidigarelägga tilldelningen av 2,1 GHz-bandet till år 2021 möjligen kan leda till en ineffektiv frekvensanvändning. Detta dels för att operatörernas investeringar i ytterligare kapacitet skulle ske utan möjlighet att utvärdera effekterna av tilldelningen av 2,3 GHz- och 3,5 GHz-banden och dels för att 2,1 GHz- och 2,6 GHz-banden inte tillgängliggörs samtidigt.

PTS inriktning för 2,6 GHz-bandet är således följande:
• Tillstånden i 2,6 GHz-bandet förlängs efter det att en ny lag om elektronisk kommunikation har antagits och trätt i kraft, fram till och med 31 december 2025.
• Tillstånden i 2,6 GHz-bandet och tillstånden i 2,1 GHz-bandet tilldelas i ett gemensamt urvalsförfarande.

Ett beslut om förlängning av tillstånd kan fattas om och när direktivet om inrättande av en europeisk kodex för elektronisk kommunikation införlivats genom lagen om elektronisk kommunikation i enlighet med förslaget i Regeringskansliets promemoria ”Genomförande av direktivet om inrättande av en kodex för elektronisk kommunikation” (dnr I2019/02319/D).
PTS kan komma att göra andra bedömningar än vad som framkommer i detta dokument om omständigheterna kräver det i övrigt.

Förberedelser och detaljer för och fortsatt arbete med utformning av det gemensamma urvalsförfarandet ska göras i god tid innan tilldelningen sker och kommer att presenteras av PTS längre fram.