Uppdaterad förstudierapport 700 MHz - PTS-ER-2017:17

Med anledning av regeringens beslut den 31 oktober 2016 som innebar att frekvensutrymmet 694-790 MHz skulle vara tillgängligt för tillståndspliktiga markbundna tv-sändningar till och med den 31 maj 2018 avbröt PTS den inledda auktionsprocessen för 700 MHz-bandet. I och med regeringens senare beslut om att vissa frekvenser från och med den 1 november 2017 får användas till annan användning gavs PTS möjlighet att inleda ett nytt tilldelningsförfarande för frekvenser i 700 MHz-bandet.

Syftet med denna uppdaterade förstudie är att lämna rekommendationer inför den kommande tilldelningen av frekvenser i 700 MHz-bandet utifrån de förutsättningar som ändrats sedan den tidigare förstudien och den påverkan dessa ändrade förutsättningar har på de rekommendationer som gavs i den tidigare förstudien.
Sedan den tidigare förstudien har:

  • regeringen fattat två beslut kring användningen av 700 MHz-bandet,
  • regeringen presenterat en ny bredbandsstrategi med nya bredbandsmål,
  • ett antal beslut om 700 MHz-bandet fattats på EU-nivå,
  • PTS ingått koordineringsavtal med relevanta grannländer, och
  • migreringen av tv-näten från 700 MHz-bandet i princip genomförts.

Flertalet av de bedömningar som gjordes i den tidigare förstudien har inte påverkats av de förutsättningar som ändrats sedan dess. Några av förändringarna såsom de beslut som fattats på EU-nivå och koordineringsavtal har snarare förstärkt de bedömningar som gjordes i den tidigare förstudien.

Bedömningen i denna uppdaterade förstudie är att den kommande tilldelningen bör omfatta 2x20 MHz för FDD och 20 MHz för SDL, vilket innebär en minskning med 2x10 MHz jämfört med rekommendationen i den tidigare förstudien. Förstudien gör vidare bedömningen att villkoren för de frekvenser som tilldelas bör möjliggöra användning för trådlösa bredbandstjänster i allmänt tillgängliga kommunikationsnät.

I denna uppdaterade förstudie görs även bedömningen att det inte finns skäl att avvakta ett nytt regeringsbeslut för de frekvenser som får upplåtas för markbundna tv-sändningar till och med den 31 december 2018, innan PTS påbörjar arbetet med tilldelning av övriga frekvenser i 700 MHz-bandet.

De aktuella frekvenserna bör tilldelas som blocktillstånd genom ett urvalsförfarande, vilket överensstämmer med den bedömning som gjordes i den tidigare förstudien.