PTS åtgärder för ökad mobil- och kapacitetstäckning PTS-ER-2016:16

Sammanfattning
Tillgång till bredband är en viktig fråga för Sverige, där målet för it- politiken är att Sverige ska ha bredband i världsklass. Dessutom ska goda förutsättningar ges för en väl fungerande konkurrens och främjande av investeringar i bredband i mer glesbebyggda områden. PTS roll är här att skapa så tydliga och förutsägbara spelregler som möjligt och främja en sund konkurrens på marknaden och därigenom stimulera investeringar.

I juni 2014 presenterade PTS en promemoria för regeringen om planerade kortsiktiga åtgärder för att förbättra mobiltäckningen1, som sedan följdes upp juli 20152. Då mobiltäcknings- samt kapacitetsbehovsfrågor är ett fortsatt prioriterat område för PTS med kopplingar till bredbandsutbyggnad, har PTS valt att följa upp arbetet med att beskriva 10 kortsiktiga åtgärder som ska genomföras under 2016-2017.

  • Tilldela 700 MHz-bandet för att förbättra utomhustäckningen för tal- och datatjänster
  • Tilldela frekvenser i syfte att möta efterfrågan på trådlösa tjänster.
  • Verifiera mobiloperatörernas täckningskartor genom stickprovsmätning.
  • Förbättring av konsumentinformationen om möjlighet att själv förbättra mobiltäckningen.
  • Genomföra pilotstudie av tillgången till it- infrastruktur i förhållande till EU:s uppställda mål för 2020 (30 Mbit/s).
  • Bistå i det regionala arbetet med mobiltäcknings- och bredbandsfrågor.
  • Underlätta utbyggnad av bredbandsnät genom tillämpning av utbyggnadslagen.
  • Genomföra dialogmöten rörande betalterminaler anslutna till mobilnät.
  • Informera om nationell synkronisering av tid och takt med mål att öka robustheten i telekommunikationsnät- och tjänster.
  • Genomföra tillsyn enligt PTS föreskrifter om krav på driftsäkerhet.

Dessa kortsiktiga åtgärder, vilka är komplement till mer långsiktiga åtgärder som PTS tidigare redovisat till regeringen, är tänkt att öka och förbättra tillgången till mobil kommunikation och kapacitet i Sverige.