Mobiltäckning 2015 PTS-ER-2016:11

I denna rapport redovisas resultatet av Post- och telestyrelsens (PTS) årliga uppdrag enligt regleringsbrev[1] att samla in statistik om tillgången till och utbyggnaden av mobila cellulära kommunikationsnät för såväl tal- som datatjänster. I uppdraget ingår att kartlägga och redogöra för de olika nätens geografiska utbredning och även förekomsten av antalet mobilbasstationer, kapacitet i basstationer och uppgraderingar i teknik. Denna redovisning speglar mobilnätsutbyggnaden per den 31 oktober 2015.

Täckningen för taltelefoni motsvarade 2015 ca 85 procent av landets yta, vilket innebär en ökning med ca 1,5 procentenheter av landets yta jämfört med föregående år. De 3G-baserade system som medger en hastighet om 1 Mbit/s täckte 2015 ca 54 procent av landet yta vilket är en ökning med ca 14 procentenheter av landets yta från föregående år. System som medger en hastighet om 10 Mbit/s hade 2015 en yttäckning på ca 77 procent vilket innebär en ökning på ca 26 procentenheter av landets yta jämfört med föregående år. En starkt bidragande orsak till yttäckningsökningen är det teknikskifte som operatören Net1 har gjort under året. Yttäckningen exklusive Net1 för system som medger 10 Mbit/s var 2015 ca 64 procent vilket motsvarar en ökning med ca 14 procentenheter från föregående år.

När det gäller 4G-baserade system med kapacitet för den högsta redovisade hastigheten, 30 Mbit/s, har yttäckningen under 2015 ökat med drygt en procentenhet till ca 2,6 procent. Trots den relativt låga yttäckningssiffran täckte 4G-system som medger 30 Mbit/s ca 71 procent av befolkningen i oktober 2015. Detta innebär att befolkningstäckningen för 4G (30Mbit/s) har ökat med 11 procentenheter från föregående år.

Värt att notera är att utbyggnaden av yttäckning för 3G och 4G (10 Mbit/s) framförallt skett i Västernorrlands, Jämtlands, Västerbottens och Norrbottens län där ökningen i yttäckning är mer än 35 procentenheter per län. Om man exkluderar Net1 i beräkningen så har yttäckningen ändå ökat i dessa län i storleksordningen 20 procentenheter per län. [2]

Ökningen i yt- och befolkningstäckning avspeglas även i utbyggnad samt uppgradering av mobilmaster i landet. Under året har ca 5 900 nya tekniketableringar skett, vilket innebär att mastplatser har tillkommit eller att befintliga master har uppgraderats med ny teknologi.[1] http://www.pts.se/upload/Ovrigt/Om-PTS/regleringsbrev-pts-2015.pdf

[2] Net1 har under 2015 gjort ett teknikskifte från 3G-teknik till 4G-teknik. Net1s 4G-täckning är inte inkluderad i denna beräkning.