Frekvensplanering för analog kommersiell ljudradio - delredovisning av regeringsuppdrag

Post- och telestyrelsen (PTS) har fått i uppdrag av regeringen att i nära dialog med Myndigheten för press, radio och tv (MPRT) ta fram en ny frekvensplanering för analog kommersiell ljudradio inför det att befintliga sändningstillstånd från MPRT upphör att gälla den 31 juli 2018.

Denna rapport är en delredovisning av uppdraget. En slutredovisning kommer att ske senast den 30 juni 2017. Frekvensplaneringen ska främja konkurrens och mångfald på hela radioområdet, ge förutsättningar för en livskraftig kommersiell radio och möjliggöra sändningsområden med så stor täckning som möjligt.

Uppdraget anger att Sveriges Radios möjligheter att uppfylla sitt uppdrag inte ska påverkas och att närradiosändningar ska kunna bedrivas i samma omfattning som idag. Detta tillsammans med svårigheten att mot Sveriges grannländer kunna koordinera nya radiosändare i enlighet med gällande internationella avtal (GE-84) sätter en begränsning för möjligheterna att finna mer frekvensresurser till den kommersiella radion.

Med dessa förutsättningar i åtanke har PTS och MPRT utifrån de olika analyser som gjorts kring konkurrenssituationen mellan kommersiell radio och public service samt de berörda aktörernas synpunkter utformat ett mål för PTS fortsatta analysarbetet med att finna frekvensresurser enligt följande, angivna i prioritetsordning:

  1. Minst tre sändningsområden med så stor täckning som möjligt och med cirka 80-85 % befolkningstäckning som utgångspunkt
  2. Regionala sändningsområden som har en liknande geografisk täckning som SR:s P4-områden eller som motsvarar länsindelningen
  3. Geografiskt mindre, lokala, sändningsområden över större tätorter

Baserat på synpunkter från marknadens aktörer är PTS utgångspunkt att valet av tekniska parametrar bör underlätta möjligheten att hitta så många frekvensresurser som möjligt. Vid framtagandet av den nya frekvensplaneringen kommer PTS bland annat att överväga möjligheten att minska frekvensseparationen till 300 kHz där så är tekniskt lämpligt samt även att mer generellt tillåta en något högre interferensnivå mellan kommersiella sändare genom att skydda mottagningen för 95 % av tiden istället för 99 % av tiden.

Frekvensplaneringen kommer av koordineringstekniska skäl att i stora delar baseras på befintliga svenska frekvensresurser och PTS utgångspunkt är att i stor utsträckning använda existerande mastplatser som grund för framtagandet av den nya frekvensplaneringen.