Rapport av uppdrag att samla in statistik om tillgången till mobila kommunikationsnät - PTS-ER-2015:7

Rapporten har uppdaterats med korrigerad täckningsinformation för 4G 10 Mbit/s.

I denna rapport redovisas resultatet av Post- och telestyrelsens (PTS) årliga uppdrag enligt regleringsbrev att samla in statistik om tillgången till och utbyggnaden av mobila cellulära kommunikationsnät för såväl tal- som datatjänster. I uppdraget ingår att kartlägga och redogöra för de olika nätens geografiska utbredning och även förekomsten av antalet mobilbasstationer/siter, kapacitet i basstationer och uppgraderingar i teknik.

Enligt den kartläggning av mobilnät som PTS har genomfört finns det täckning för taltelefoni på ca 83 procent av landets yta, med antagandet att mobil-telefonen hålls i handen eller mot huvudet. När det gäller bredbandstäckning med lite högre hastigheter (10 Mbit/s) så täcker 4G-näten tillsammans ca 48 procent av ytan, med samma antagande som ovan. De snabbaste mobila bredbandsnäten (30 Mbit/s) har företrädesvis byggts ut där folk bor och verkar och täcker ca 60 % av befolkningen, vilket motsvarar ett par procent av landets yta.

Under 2014 slöts, efter samråd med PTS och Telekområdgivarna, en branschöverenskommelse mellan Konsumentverket och de nätägande mobiloperatörerna gällande marknadsföring av täckning för mobila tjänster. Som ett resultat av denna överenskommelse har samtliga operatörer bl.a. sett över sina modeller för täckningsberäkningar i syfte att dessa bättre ska återspegla användarbeteendet hos konsumenterna. Detta kan i vissa fall medföra att täckningen skenbart kan tyckas ha minskat mellan 2013 och 2014. Mot en verklig minskning av täckningen mellan åren talar det faktum att ingen operatör har minskat antalet mastplatser mellan 2013 och 2014.

Sedan 2013 har det enbart tillkommit ett fåtal helt nya mastplatser som bidrar till ökad yttäckning. Däremot har det skett en omfattande utbyggnad av 4G-näten, främst i form av uppgradering av befintliga mastplatser för 2G eller 3G. Även kapaciteten i 3G- och 4G-näten har ökat genom att befintliga mastplatser uppgraderats med nya frekvensband samt ökade kanalbandbredder.

Sedan 2013 har det skett en utbyggnad av 4G i främst 800 MHz-bandet vilket medfört att yttäckningen för 4G 10 Mbit/s ökat med ca 6 procent. Motsvarande siffra för 3G 10 Mbit/s har ökat med knappt 7 procent. Täckningen för taltelefoni och de snabbaste mobila bredbandsnäten (30 Mbit/s) är i princip oförändrad mellan åren.

Ingen signifikant förändring i befolkningstäckning på riksnivå kan noteras mellan åren. I enskilda län har emellertid befolkningstäckningen för mobilt bredband (3G/4G) 10 Mbit/s ökat med upp till 12 %.

 

Vissa delar av rapporten innehåller uppgifter som omfattas av affärssekretess enligt 30 kap. 23 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). De operatörsspecifika siffrorna är därför borttagna ur tabellerna.