Marksänd tv under 694 MHz efter den 31 mars 2017 - PTS-ER-2015:17

Post- och telestyrelsen (PTS) har fått i uppdrag av regeringen att ta fram en nationell planeringslösning för marksänd tv efter den 31 mars 2017. Planeringslösningen ska syfta till att i frekvensbanden 174–230 MHz samt 470–694 MHz medge utrymme för minst sex nätlager (sändarnät), varav fem ska vara nationella och det sjätte ska täcka så stor geografisk yta som möjligt. Planeringslösningen ska så långt som möjligt vara avstämd med berörda grannländers frekvensmyndigheter. PTS ska till regeringen senast den 30 april 2015 lämna en redovisning om uppdragets fortskridande (i form av denna delrapport). Uppdraget ska slutredovisas den 15 januari 2016.

PTS bedömer i dagsläget att den slutliga planeringslösningen kommer att medge det antal nätlager som regeringsuppdraget kräver. Dess exakta innehåll är dock direkt kopplat till utfallet av det pågående koordineringsarbetet. Efter varje ny dialog med ett grannland revideras planeringslösningen och det är därför inte relevant att visa den senast framarbetade versionen i denna delrapport, då den enbart skulle visa en ögonblicksbild.

PTS har i arbetet med att ta fram en nationell planeringslösning identifierat att samtliga Sveriges nio grannländer*) blir berörda och arbetet med att stämma av denna har inletts och pågår med alla dessa. Komplexiteten och omfattningen av arbetet varierar för varje enskilt grannland och påverkas bland annat av om det finns nationella beslut om det s.k. 700 MHz-bandets framtida användning liksom val av planeringskriterier och målsättningar. Det är vanskligt att bedöma riskfaktorer i arbetet med att stämma av planeringslösningen med de berörda grannländerna. I vissa områden av Sverige finns det en större användning av frekvenskanaler i 700 MHz-bandet än i andra. I den mån dessa områden även gränsar till och påverkar respektive påverkas av användningen i berörda grannländer så komplicerar detta koordineringsarbetet och möjligheten att hitta ersättningsfrekvenser under 694 MHz. Exempel på sådana utmaningar är kustområdena runt Skagerak och området runt Gotland, som dessutom involverar grannländer där det inte finns något nationellt beslut om den framtida användningen av 700 MHz-bandet.

Rapporten innehåller även en beskrivning från Teracom (avsnitt 4) av de hittills identifierade praktiska åtgärderna som Teracom behöver genomföra i näten för marksänd tv med anledning av den nya planeringslösningen.

PTS har varit i kontakt med samtliga nationella intressenter som identifieras i uppdragsbeskrivningen.

 

*) De berörda nio grannländerna är Danmark, Estland, Finland, Norge, Lettland, Litauen, Polen, Tyskland
och Ryssland.