Utvärdering av Posttjänst för äldre och personer med funktionsnedsättning boende i glesbygd - PTS-ER-2022:5

Sammanfattning

Post- och telestyrelsen (PTS) har i uppdrag att analysera och beskriva postmarknadens utveckling samt bevaka att posttjänsterna svarar mot samhällets behov. Myndigheten genomför därför regelbundet undersökningar i syfte att kartlägga användarnas behov av posttjänster och för att säkerställa att den samhälls-omfattande posttjänsten motsvarar dessa. PTS har även i uppdrag att se till att viktiga tjänster finns tillgängliga inom postområdet för personer med funktionsnedsättning. Myndigheten upphandlar som en följd inkluderande tjänster för personer med funktionsnedsättning i de fall marknaden på eget initiativ inte tillhandahåller tjänsterna, såsom portofri befordran av blindskriftsförsändelser samt posttjänst för äldre över 80 år och personer med funktionsnedsättning i glesbygd.

I denna undersökning har PTS studerat hur den av myndigheten upphandlade tjänsten Posttjänst för äldre och personer med funktionsnedsättning boende i glesbygd motsvarar användarnas behov. Tjänsten innebär att personer som på grund av ålder eller funktionsnedsättning inte har möjlighet att ta sig till ordinarie avlämningsställe, som bor utanför tätort och som dessutom normalt skulle få sin post utdelad på visst avstånd från bostaden, i stället får posttjänster tillhandahållna i anslutning till bostaden, vid tomtgränsen eller vid dörren. En ökande andel av befolkningen är över 80 år, vilket kan påverka behovet av den. I tjänsten ingår hämtning och utlämning av postförsändelser inklusive utlämning av frimärken och tillhandahålls i dag av Postnord. Undersökningen har gjorts genom 40 kvalitativa djupintervjuer och 300 telefonintervjuer med personer ur målgruppen.

Resultatet av undersökningen visar att de flesta som använder tjänsten (99 procent) värderar den högt och anser att den fungerar mycket bra. De upplever tjänsten som sömlöst integrerad i Postnords lantbrevbäring och att den tillgodoser deras behov.

Vissa användare upplever att det finns brister i information gällande tjänsten, t.ex. om möjligheten att kunna skicka och ta emot paket/varuförsändelser inom ramen för tjänsten. Mycket få av de tillfrågade i undersökningen som inte använder tjänsten (sju procent) har hört talas om den, vilket pekar på att PTS och Postnord skulle kunna informera mer om den. Få användare är digitalt aktiva, utan föredrar att få information per brev eller telefon. En fjärdedel av icke-användarna har svarat att de skulle ha nytta av tjänsten i det fall de hade den.

PTS tar med sig resultaten från undersökningen om hur viktig tjänsten är i det pågående arbetet med översyn av regleringen på postområdet. Myndigheten kommer även att se över behovet av att informera ytterligare om tjänsten.