Svensk postmarknad 2020 - PTS-ER-2020:10

Sammanfattning

Postmarknaden fortsätter att förändras i takt med att samhället skickar färre brev men allt fler paket. Under 2019 minskade brevvolymerna i Sverige med 10,5 procent, vilket är den största nedgången någonsin räknat i procent. Sedan år 2000 har den totala svenska brevvolymen minskat med 47,3 procent, vilket är anmärkningsvärt mycket. De stora förändringarna på postmarknaden beror i hög utsträckning på den pågående digitaliseringen i samhället med ändrade kommunikations- och konsumtionsmönster som följd. Av de användar-undersökningar PTS genomför framgår att behovet av utdelning av skriftliga meddelanden fem dagar i veckan minskar, men att användarna fortsatt har behov av en tillförlitlig brevtjänst. Trots förändringarna i samhället bedömer myndigheten att det även fortsättningsvis kommer behövas en långsiktigt hållbar samhällsomfattande posttjänst av god kvalitet i hela landet.

De två marknaderna för posttjänster, brev- och paketmarknad, fortsätter att utvecklas åt olika håll och får allt mer skilda förutsättningar. Postnord har en fortsatt stark ställning på brevmarknaden. Från att ha minskat fram till och med 2018 skedde 2019 ett trendbrott och Postnords marknadsandel ökade från 77,5 procent till knappt 80 procent av antalet utdelade brev. Citymail är Postnords största, och numera huvudsakliga, konkurrent på brevmarknaden. Operatörens marknadsandel krympte någon procentandel under 2019 till en bit under 19 procent.

PTS kan för första gången ge en samlad bild av den svenska paketmarknaden i denna rapport tack vare nya möjligheter att samla in data med stöd av EU:s paketförordning och postlagen. Under 2018 distribuerades 246,0 miljoner paket i Sverige, varav 31,4 miljoner hade sin mottagare i ett annat land. Omsättningen på paketmarknaden uppgick till 15,9 miljarder kr 2018, varav inrikesmarknaden stod för 8,8 miljarder kr. Det finns en väl utvecklad konkurrens på paketmarknaden vad gäller tillhandahållande av tjänster. En snabb utveckling av e-handeln leder till en marknad med annorlunda konkurrenssituation och dynamik än brevmarknaden. Vad gäller den geografiska täckningen har dock Postnord fortfarande en särställning både på brev- och paketmarknaden genom sin lantbrevbärarservice.

Postnord har med god marginal efterlevt befordringskraven inom den samhällsomfattande posttjänsten i postförordningen på nationell nivå under 2019. PTS kan konstatera att kvaliteten i postoperatörernas verksamheter har stabiliserats under 2018 och 2019 jämfört med tidigare år, vilket bland annat avspeglas i ett minskat antalet klagomål både till myndigheten och till operatörerna. I ljuset av de stora förändringar som postmarknaden och postoperatörerna fortsatt står inför har PTS som övergripande mål för tillsynsverksamheten att följa upp hur postoperatörerna upprätthåller sin förmåga att planera och genomföra förändringar samt hantera störningar i sina verksamheter.

Det europeiska postdirektivet anger att varje medlemsstat ska vidta åtgärder för att säkerställa att de samhällsomfattande tjänsterna utvecklas som svar på den tekniska, ekonomiska och sociala omgivningen samt på användarnas behov. PTS deltar i EU:s översyn av postdirektivet och har framfört att det är viktigt med en framtida postreglering som säkerställer en grundläggande postservice som svarar mot användarnas behov och samtidigt ger utrymme för anpassningar av postservicen på nationell nivå som säkerställer en god postservice i alla delar av landet.

I Sverige har Postnord aviserat att operatören vill testa och utvärdera en ändrad utdelningsmodell på ett geografiskt avgränsat område. Modellen innebär i praktiken att flertalet brev kommer att delas ut varannan dag. Operatören har angivit att avsikten är att anpassa verksamheten till kravet på tvådagarsbefordran som regeringen lät införa i postförordningen den 1 januari 2018. Samtidigt aviserar regeringen att den avser att tillsätta en ny postlagsutredning i syfte att se över regelverket mot bakgrund av samhällets förändrade behov av posttjänster. PTS ser positivt på båda initiativen i arbetet med att skapa förutsättningar för en rikstäckande, effektiv, tillförlitlig och miljömässigt hållbar postutdelning som så långt som möjligt även fortsättningsvis är självfinansierad. PTS avser att under 2020 fortsätta att följa Postnords arbete med att testa en ändrad utdelningsmodell och stödja kommande postlagsutredning i dess arbete.