Samhällets behov av posttjänster PTS-ER-2019-25

En kvalitativ undersökning av konsekvenser för stora avsändare vid ändrad utdelningsfrekvens.

Sammanfattning

Post- och telestyrelsen (PTS) har gett konsultföretaget Analysys Mason i upp­drag att genomföra en kvalitativ undersökning av avsändares behov av posttjänster med fokus på myndigheter och större företag som skickar och tar emot många brev. En viktig del av undersökningen har varit att ta reda på vilka konsekvenser det skulle få för de undersökta organisationerna vid en ändrad utdelningsfrekvens.

 

Digitaliseringen av samhället med ändrade kommunikations- och konsumtionsmönster som följd, har stor påverkan på postmarknaden genom bland annat minskande brevvolymer och ökande paketvolymer. Den svenska postregleringen, som ändrades senast 2018, kommer av den anledningen att behöva ses över igen under de närmaste åren. Uppdraget till Analysys Mason är ett led i myndighetens arbete med att kartlägga hur den samhällsomfattande posttjänsten kan behöva förändras för att möta samhällets behov och samtidigt vara långsiktigt hållbar.

 

Den övergång till digitala kommunikationssätt som sker nu hos avsändare som skickar många brev, inom såväl offentlig som privat sektor, framträder tydligt i Analysys Masons undersökning. De intervjuade organisationerna uppger att de kommer att skicka och ta emot allt färre brev under de kommande åren. Trots det har de ett fortsatt behov av en tillförlitlig brevtjänst för att kommunicera skriftliga meddelanden, men inte nödvändigtvis med utdelning fem dagar i veckan. Det finns också ett visst behov av att kunna skicka och ta emot skriftliga meddelanden snabbt även i framtiden.

 

Postnord har aviserat att operatören har för avsikt att införa en ny modell för postutdelning med varannandagsutdelning av vissa försändelser. Bland de intervjuade organisationerna finns en viss oro inför vad en sådan förändring kan medföra. De är även oroade över hur de ska kommunicera förändringen till bland annat socioekonomiskt utsatta grupper som till stor del är beroende av brevtjänster. Det framgår tydligt att det är mycket viktigt att Postnord informerar kunder och allmänheten i god tid och på ett lättbegripligt sätt vid en eventuellt ändrad utdelningsfrekvens och vad det får för faktiska konsekvenser för användare av posttjänster.

 

Undersökningen visar att samhället behöver säkerställa att användare som småföretag, äldre, socioekonomiskt utsatta grupper och de som har behov av fysiska försändelser även i framtiden har tillgång till posttjänster som motsvarar deras behov, är tillförlitliga och håller en god kvalitet.

 

Företag uppger sig ha mindre problem än offentlig sektor när det gäller att ställa om till en lägre utdelningsfrekvens. Detta beror på att företag i högre utsträckning redan har digitaliserat sin posthantering av kostnadsskäl och inte har samma samhällsansvar som offentlig sektor har. Stora företag är bättre rustade för att hantera en omställning från skriftliga till digitala meddelanden än små företag, särskilt i gles- och landsbygd.

En lägre utdelningsfrekvens reser krav på vidareutveckling av digitala tjänster, utformade med användarnas behov i fokus utifrån ett tillgänglighetsperspektiv. Undersökningens visar att myndigheter vars verksamhet i lägre grad har digitaliserats kan behöva stöd och resurser för sin utveckling. Det kan också finnas behov av att anpassa lagstiftningen för att underlätta digital kommunikation med myndigheter, främja digitala brevlådor och digital delaktighet.