Svensk postmarknad 2019 PTS-ER-2019-7

Sammanfattning

Postmarknaden digitaliseras och förändras. PTS konstaterar att antalet skickade brev i Sverige har minskat med 183 miljoner stycken, motsvarande 8,3 procent, under 2018. Det innebär en historiskt sett rekordartad minskning. Samtidigt ökar användningen av digitala kommunikationssätt och nästan tre miljoner personer över 18 år väljer att ta emot post från företag och myndigheter genom en digital säker brevlåda. Privatpersoner och organisationer e-handlar mer, skickar fler paket och har högre förväntningar på leveranserna. Tillväxten i e-handeln har legat mellan 15 och 20 procent de senaste åren.

Postoperatörernas försämrade lönsamhet på grund av minskade brevvolymer skapar, trots viss lindring från ökade paketintäkter, utmaningar för dem vilket har gjort att de har försökt anpassa sina verksamheter för att möta volymnedgången. Verksamhetsförändringarna har ibland skett i en takt som har orsakat problem i distributionen vilket i sin tur har bidragit till att privatpersoner och företag upplever att postutdelningen inte är lika tillförlitlig som tidigare. Under 2018 har en stabilisering skett vad gäller tillförlitligheten i utdelningsverksamheten. PTS understryker att det är av största vikt att operatörerna i framtiden kan genomföra förändringar utan att tillförlitlighet och kvalitet påverkas negativt.

I takt med att samhällets behov av posttjänster förändras behöver emellertid den generella servicenivån anpassas därefter. Av de behovsundersökningar myndigheten låtit göra de senaste åren framgår tydligt att det generella behovet av utdelning av post och framför allt skriftliga meddelanden fem dagar i veckan har minskat de senaste åren. Bland annat anger fem procent att de har behov av femdagars brevutdelning, och 37 procent att de har behov av utdelning av brev och paket fem dagar i veckan. Däremot värderas leveranssäkerhet för brev och paket fortsatt högt och möjlighet att kunna påverka var ett paket levereras. Sverige följer därmed samma utveckling som övriga nordiska och europeiska länder.

För att säkra att dagens och framtidens grundläggande behov av posttjänster kan tillgodoses över hela landet kommer användare och samhället behöva vara öppna för nya leveranslösningar och förändringar i utdelningsfrekvensen. Det innebär att postmottagare som bor i städer kan få lite längre till sin postlåda till förmån för boende i de glest befolkade delarna av landet vars avstånd till postservice generellt sett redan är långt. Användare kan helt enkelt behöva acceptera förändringar i posttjänsten, som de i dag har tagit för givet, i syfte att möjliggöra en effektiv och hållbar utdelning av brev och paket som så långt det är möjligt är självfinansierande. PTS kommer under 2019 fortsätta genomföra behovsstudier och bland annat studera vilka konsekvenser det skulle få för användarna och samhället vid eventuella förändringar i utdelningsfrekvensen. Eventuella förslag på förändringar i regleringen ska vara väl underbyggda och motiverade.