Behov av posttjänster i lands- och glesbygd - PTS-ER-2019-19

Sammanfattning

Postmarknaden förändras i snabb takt. Enligt Post- och telestyrelsens instruktion ska myndigheten bland annat främja att en väl fungerande samhällsomfattande posttjänst av god kvalitet finns tillgänglig för alla användare enligt de mål som anges i postlagen och fortlöpande följa utvecklingen och bevaka att posttjänsterna svarar mot samhällets behov. 
Mot bakgrund av det genomför PTS olika undersökningar för att öka kunskapen om olika gruppers behov av posttjänster i framtiden. Dessa undersökningar ska bland annat ligga till grund för beslut om förändringar i den samhällsomfattande posttjänsten.

Som ett led i detta arbete har PTS gett konsultföretaget A-focus i upp­drag att genomföra en kvalitativ undersökning av användar­nas behov av posttjänster i lands- och glesbygdsområden och med särskilt fokus på varuförsändelser. Studien baseras på 40 intervjuer med företag och privatpersoner verksamma/boende i lands- och glesbygd samt 16 intervjuer med företrädare för organiserade intressen.

Sammanfattningsvis visar undersökningsresultaten att användarna i lands- och glesbygd generellt är relativt nöjda med dagens hantering av postförsändelser. Men småföretag saknar snabba och kostnadseffektiva paketleveranser, framför allt vid oförutsedda händelser. Såväl privatpersoner som företagare efterfrågar även ökad samordning mellan paketdistributörer till exempel vad gäller utlämningsställe, mer flexibla leveranslösningar och utökad samverkan avseende transporterna. Användarna konstaterar att leverantörerna ibland har dålig kunskap om leveransvillkoren i lands- och glesbygd och därför kan underskatta leveranstiden. Intervjuerna visar också att många användare saknar information om vissa tjänster och service som erbjuds. Det kan bland annat handla om hemleverans av paket via lantbrevbärarservice och den extra service som mottagare med funktionshinder och/eller är över 80 år har möjlighet att få.

Som väntat bekräftar resultatet från undersökningen att användningen av brev minskar och förväntas minska i ännu större ut­sträckning. Det gäller såväl privatpersoner som företag. Det finns dock fortfarande brev som är viktiga och tidskritiska för mottagarna såsom fakturor, kallelser till vården, bankinformation och information från myndigheter. Användarna har också tagit upp utmaningar vad gäller tillförlitlighet, brev som inte kommer fram och svårigheter att veta vilken post­operatör som är ansvarig för att dela ut vilka brev.

I undersökningen definieras paket som försändelser som innehåller föremål/varor upp till 20 kg. De hanteras idag ofta på olika sätt av postoperatörer och paketdistributörer och paketmarknaden uppfattas av intervjupersonerna i lands- och glesbygd som en ostrukturerad marknad med bristande samordning. PTS arbetar därför främjande för ökad samdistribution och att det ska utvecklas leveranslösningar som är kostnadseffektiva och har en låg miljöpåverkan.

Många av de utmaningar som lyfts i denna studie gäller också i tätorter, dock blir konsekvenserna större i lands- och glesbygd, särskilt för de som har ett stort behov av snabba leveranser till ett lågt pris eller har långa avstånd till service. I takt med att samhällets behov av posttjänster förändras behöver den generella servicenivån anpassas. Det kan bland annat innebära att postmottagare som bor i städer kan få lite längre till sin post­låda till förmån för boende i glesbygd vars avstånd till postservice redan är långt.

För att öka kunskapen om användarnas behov av posttjänster kommer PTS att genomföra ytterligare användarundersökningar. Under 2019 genomförs en undersökning avseende viktiga samhällsinstitutioner och större avsändares behov av posttjänster och hur de påverkas av bland annat förändrade befordringstider och utdelningsfrekvens. Under 2020 avser PTS också att genomföra en undersökning avseende behov av posttjänster hos grupper som har särskilda behov, till exempel äldre, personer med funktionsnedsättning och personer som lever i digitalt utanförskap. PTS anordnar också en innovationstävling under 2019 med temat ”Från utanför till internet” om lösningar för digital delaktighet.

PTS bedriver ett pågående utredningsarbete som avser att kartlägga hur en framtida utdelning av posttjänster bör se ut. Detta arbete utgår från den möjlighet som PTS fick den 1 april 2018 att meddela föreskrifter om hur kravet på utdelning av postförsändelser ska fullgöras inom den samhällsomfattande posttjänsten. Myndigheten ser också över de legala förutsättningarna för att göra ändringar i utdelningsfrekvensen inom ramen för nuvarande lagstiftning. Denna rapport ska ses som en av flera viktiga underlag inför utformandet av en samhällsomfattande posttjänst som motsvarar samhällets behov.