Uppdrag att beräkna kostnadsbasen för brev upp till 250 gram som befordras över två arbetsdagar - redovisning av regeringsuppdrag

Post- och telestyrelsen (PTS) har fått i uppdrag att lämna ett förslag till beräkning av kostnadsbas för enstaka inrikes brev upp till 250 gram som befordras över två arbetsdagar. Kostnadsbasen ska kunna användas som utgångspunkt vid fastställandet av portopriset för enstaka inrikes brev upp till 250 gram som befordras över två arbetsdagar. Vid beräkningen av kostnadsbasen ska PTS vidare inhämta uppgifter från den postoperatör som är utpekad att tillhandahålla den samhällsfattande posttjänsten (dvs. PostNord Group AB, härefter PostNord) och beakta postlagens bestämmelser om att prissättningen ska vara kostnadsorienterad och främja ett effektivt tillhandahållande av tjänsten. Uppdraget ska redovisas senast den 30 juni 2016.