Svensk postmarknad 2016 - PTS-ER-2016:3

Rapporten Svensk Postmarknad är en uppföljning och analys av läget på postmarknaden i Sverige och har sin utgångspunkt i de uppdrag som PTS har att till Regeringen årligen redovisa de aktuella förhållandena på marknaden ifråga. För att kunna sätta in de i regeringsuppdragen efterfrågade uppgifterna i sitt sammanhang har vi detta år valt att sammanställa dessa under fyra rubriker, nämligen 1. Utvecklingen på den svenska postmarknaden, 2. Konkurrens och prissättning, 3. Service och kvalitet samt 4. Framåtblick.

Kapitlet om Utvecklingen på den svenska postmarknaden inleds med en redogörelse för tre väsentliga händelser under 2015 som kan få stora effekter på den svenska postmarknaden. Dessa är den så kallade momsdomen i EU-domstolen som medfört att Sverige tvingats avskaffa momsskyldigheten för vissa delar av den samhällsomfattande posttjänsten. Vidare berörs den så kallade bpost-domen rörande årsvolymrabatter där ett annat avgörande av EU-domstolen av PostNord har tagits till intäkt för att man anser sig kunna införa en modell för så kallade årsvolymrabatter som enligt PTS bedömning skulle innebära en otillåten särbehandling av en viss kundgrupp. Frågan är fortfarande föremål för rättslig prövning. Den tredje händelsen som berörs är de kvalitetsbrister i utdelningen som har uppstått på grund av de rationaliseringsåtgärder som PostNord vidtagit, bland annat för att möta effekterna av att det skickas ett allt färre brev. Därefter följer i samma kapitel en redovisning av volymutvecklingen och marknadsandelar på brevmarknaden. Bland annat mot bakgrund av den stadigt växande e-handeln behandlas sedan mera ingående rådande förhållanden på paketmarknaden samt vad som kan urskiljas beträffande utvecklingen på denna delmarknad de närmaste åren.

Under rubriken Konkurrens och prissättning redovisas först konkurrenssituationen på brevmarknaden nedbrutet på sex ”delmarknader”. I avsnittet Hinder för marknadstillträde på brevmarknaden beskrivs förutsättningarna för att etablera en konkurrerande brevbefordringsverksamhet i Sverige, även det nedbrutet på ett antal relevanta delmarknader. Avsnittet Prisutvecklingen på postmarknaden behandlar, dels prisutvecklingen i allmänhet, dels PTS uppföljning av efterlevnaden av den prisreglering som finns på postområdet. Det gäller främst att PostNords prissättning av den samhällsomfattande tjänsten ska vara transparent, icke-diskriminerande och kostnadsorienterad samt det så kallade pristaket för enstaka försändelser.

Service och kvalitet står som rubrik för det kapitel som avhandlar klagomålsutvecklingen på postmarknaden. Det är fråga om statistik för inkomna klagomål till PTS, PostNord respektive Bring Citymail vilken bland annat visar att klagomålen på postoperatörerna har ökat, tämligen markant, under 2015. I anslutning till klagomålsavsnittet redovisas också PTS hantering av så kallade obeställbara brev (brev som postoperatören av någon anledning inte har kunnat dela ut till adressaten och heller inte kunnat returnera till avsändaren utan i stället skickat till PTS). Det mest remarkabla i detta sammanhang är att i början på 2000 klassades ett brev på 12 000 som obeställbart medan motsvarande förhållande idag är ett brev på 5 200. I avsnittet Utmaningar vad gäller tillgången till posttjänster i lands- och glesbygd beskrivs förutsättningarna för det arbete som bedrivs för att det ska gå att behålla en god postservice i de aktuella områdena trots sjunkande brevvolymer. Här redovisas också de användarundersökningar som PTS har gjort, bland annat med syfte att få ett bättre underlag för de överväganden som behöver göras i sammanhanget, till exempel när det gäller den samhällsomfattande posttjänstens omfattning.

I det avslutande kapitlet Framåtblick behandlas de internationella förhållanden på postmarknaden som påverkar förutsättningarna för att regleringsmässigt och på annat sätt främja en god nationell utveckling på postområdet. Framställningen är uppdelad i EU- respektive UPU-relaterade frågor. På EU-nivå agerar PTS främst inom ramen för postregulatörsorganisationen ERGPs arbete och på global nivå är det FN-organet UPUs verksamhet som är av intresse. I kapitlet redovisas de frågor som för närvarande är mest aktuella i de bägge organisationerna. I ett särskilt avsnitt avhandlas också EU-kommissionens initiativ när det gäller att fullborda en inre marknad även för paketleveranser.