Påverkan på marksänd tv efter utbyggnad i 800 MHz-bandet - Sammanställning för år 2015

Tillståndshavarna i 800 MHz-bandet har genom krav i tillståndsvillkoren ålagts att inte orsaka störningar på marksänd tv. PTS har genom årlig uppföljning, sedan 2012, studerat hur utbyggnaden i 800 MHz-bandet har påverkat mottagningen av marksänd tv. Denna rapport baseras på statistik inhämtad från Telekområdgivarna som är tillståndshavarnas gemensamma kontaktpunkt för störningsärenden. I analysen kopplas Telekområdgivarnas statistik bl.a. mot statistik från PTS årliga bredbandskartläggning och mobiltäckningsrapport. Rapporten summerar statistik kring påverkan på marksänd tv efter utbyggnad i 800 MHz-bandet under 2015 men visar även på trender sedan tilldelningen 2011.

Mobiloperatörerna har succesivt byggt ut 800 MHz-näten efter tilldelningen 2011 och näten täckte 2015 sammantaget mer än 99 % av Sveriges bofasta befolkning enligt PTS bredbandskartläggning. Det kan konstateras att den största delen av Sveriges befolkning fick del av 800 MHz-utbyggnaden mellan år 2011 och 2013, därefter har befolkningstäckningen ökat med ca sju procentenheter.

Antalet inkomna konsumentklagomål avseende störningar på marksänd tv har en fallande trend sedan år 2013. Under 2015 tog Telekområdgivarna emot 255 anmälningar vilket är en minskning med ca 100 anmälningar jämfört med år 2014 och en dryg halvering sedan år 2013 (597 anmälningar). Av de 255 anmälningarna under 2015 var 213 legitima, dvs. anmälningarna gällde en permanent adress där 800 MHz-bandet var utbyggt. Tillsammans har operatörerna skickat ut 547 frekvensfilter under 2015 för att åtgärda tv-störningar orsakade av 800 MHz-utbyggnaden. Efter filterutskick har 17 hushåll återkopplat negativt och Telekområdgivarna har då hänvisat vidare till berörd tv-operatör eller till PTS för vidare utredning. PTS har endast handlagt ett fåtal 800 MHz-ärenden under 2015 och har inte konstaterat någon definitionsmässig tv-störning.

Sammantaget kan man notera att antalet anmälda tv-störningar har en avtagande trend sedan 2013 vilken kan relateras bl.a. till utbyggnaden av 800 MHz-nätet som redan år 2013 täckte ca 92 % av Sveriges befolkning. Telekområdgivarnas roll som tillståndshavarnas gemensamma kontaktpunkt för konsumentklagomål samt rutinerna för att föra statistik samt avhjälpa inrapporterade tv-störningar fungerar fortfarande väl.