Kvalitetsbrister på den svenska postmarknaden − en studie - PTS-ER-2016:22Ny sida

I drygt ett år har kvaliteten i svensk brevbefordran varit märkbart sämre än tidigare. Detta framgår av postoperatörernas egen klagomålshantering och kvalitetsuppföljning, PTS tillsynsverksamhet samt, inte minst, genom uppgifter i media. Bara under de första tre månaderna 2016 mottog PTS hälften så många klagomål som myndigheten fick in under hela 2015. Den överlägset vanligaste orsaken till att allmänheten vänder sig till PTS är för att klaga på brister i utdelningen. Det är då fråga om försändelser som av något skäl inte kommit fram alls eller att de delats ut för sent. Att man av misstag fått grannens brev är en annan vanlig orsak till missnöje. Majoriteten av de klagomål som inkommer till PTS avser PostNord (som delar ut över 80 procent av alla brev), men även klagomålen gällande PostNords främste konkurrent Bring Citymail har ökat väsentligt under den aktuella perioden.

PTS har följt denna utveckling ingående genom tillsynsbesök, månadsrapportering från postoperatörerna avseende registrerade brister i utdelningen, återkommande dialog med berörda postoperatörer, med mera. För att få en oberoende och mera heltäckande bild av orsakerna till de aktuella kvalitetsbristerna, samt hur operatörerna arbetar för att komma tillrätta med dessa, uppdrog PTS på senvåren 2016 åt konsultfirman CamPete AB att göra föreliggande studie.