PTS redovisning av myndighetens totalförsvarsarbete 2023 PTS-ER-2024:5

Redovisning av PTS totalförsvarsarbete 2023 – sammanfattning

Denna rapport redovisar Post- och telestyrelsens (PTS) arbete med civilt försvar och totalförsvarsplanering under år 2023. Myndighetens arbete har särskilt utgått från rapporten PTS inriktning i totalförsvarsarbetet för sektorn elektronisk kommunikation.

I oktober 2022 inrättades en ny struktur för det svenska beredskapssystemet. Genom förordningen (2022:524) om statliga myndigheters beredskap utsågs PTS till beredskapsmyndighet, tillika sektorsansvarig myndighet för beredskapssektorn Elektroniska kommunikationer och post. Under 2023 har PTS etablerat former för utveckling och förvaltning av sektorsansvaret, bland annat genom ett fördjupat samarbete med de beredskapsmyndigheter som ingår i sektorn.

2023 präglades av Rysslands invasionskrig mot Ukraina och det försämrade säkerhets- och säkerhetspolitiska läge som detta har medfört. PTS har bland annat prioriterat framtagande av lägesbilder, upprätthållande av beredskap och stärkande av vissa förmågor. Även det förestående inträdet i Nato har påverkat arbetet, dels genom ett ökat internationellt fokus, dels genom ett intensifierat samarbete med Försvarsmakten.

Under 2023 har PTS genomfört ett antal robusthetshöjande åtgärder som syftar till att stärka samhällets förmåga att hantera kriser och att verka i höjd beredskap. Pilotprojektet för reservkraft med lång uthållighet avseende mobilnäten på Gotland har avslutats, och resultat och erfarenheter tas nu vidare till fastlandet. PTS har även fortsatt samarbeta med Svenska stadsnätsföreningen (SSNf) för att säkerställa att nätägare har de resurser som krävs för att reparera fiberinfrastruktur i fält. Slutligen har PTS fortsatt de långsiktiga arbetena med att införa prioritetsfunktioner i mobilnät, möjligheter till nationell roaming vid höjd beredskap och regional robusthet i IP-nät.