Beskrivning av tjänster för dagskasseinsättning och företags och föreningars behov av tjänsterna

Post- och telestyrelsen (PTS) har två uppdrag som på olika sätt syftar till att förbättra tillgången till grundläggande betaltjänster över hela landet. Dagskasseinsättning är en av dessa tjänster.

För att ge PTS en djupare kunskap om tjänsten dagskasseinsättning har konsultföretaget Ramboll genomfört en studie som beskriver hur de tre största marknadsaktörernas tjänster fungerar och hur de upplevda behoven av dessa tjänster ser ut. Studien syftar till att ge en representativ och detaljerad bild av behoven samtidigt som fokus ligger på de vanligaste behoven och behoven i glesbygd. Studien bygger på intervjuer med 26 personer från tjänsteleverantörer, branschorganisationer, företag och föreningar m.fl.