Jämställdhetsanalys för verksamhet finansierad av anslag 2:2 ersättning för särskilda tjänster till personer med funktionsnedsättning - PTS-ER-2020:03

Post- och telestyrelsen (PTS) verkar för ett samhälle där all informations- och kommunikationsteknik är inkluderande och kan användas av alla, oavsett funktionsförmåga. Myndigheten tilldelas ett särskilt anslag för arbetet med att genomföra funktionshinderspolitiken inom områdena post och elektronisk kommunikation, anslag 2:2 Ersättning för särskilda tjänster till personer med funktionsnedsättning. Anslaget uppgick år 2019 till 138 mnkr. Villkor för hur anslaget får användas ges årligen i PTS regleringsbrev.
PTS hade i regleringsbrevet 2019 i uppdrag att redovisa hur den verksamhet som finansieras av anslaget bidrar till att uppfylla målet för jämställdhetspolitiken. PTS har låtit konsulter analysera användningen av anslaget.

Fördjupad analys av Bildtelefoni.net och urval vid utbildningsprojekt

I 2019 års jämställdhetsanalys har PTS valt att göra en fördjupad analys av den upphandlade tjänsten Bildtelefoni.net samt processen för urval av utbildningsprojekt. Analysen undersöker också utfall i könsfördelning i utbildningsprojekt och utvecklingsprojekt. Anledningen till att PTS valt att göra en fördjupning är dels att myndigheten inte gjort några större förändringar av verksamheten som kan föranleda att statistiken förändrats nämnvärt sedan analysen 2018, dels att slutsatser från den fördjupade analysen kan användas för att utveckla de områden som merparten av anslaget används till.

Jämställdhetsperspektivet kan stärkas ytterligare

PTS återger här ett urval av slutsatserna av analysen. Fördjupning finns i analysrapporten från Analysys Mason Consulting AB (bilagan).
Bildtelefoni.net bidrar i huvudsak till det jämställdhetspolitiska målet om en jämn fördelning av makt och inflytande. PTS har i upphandlingen av tjänsten inte haft ett uttalat jämställdhetsperspektiv, men det finns sociala krav i avtalet med underleverantören, bland annat i form av en icke-diskrimineringsklausul. Konsulten bedömer att PTS hade kunnat stärka de sociala kvalitetskraven ytterligare genom att vid anbudsinlämningen kräva redogörelser av förebyggande arbete, redovisning av arbetsrutiner och åtgärder.

En enkätundersökning bland användare av tjänsten visar inte några uttalade könsskillnader vad gäller nöjdhet och användning av tjänsten, även om fler kvinnliga användare anser att tjänsten har förbättringspotential. Majoriteten av de användare som har svarat menar att tjänsten gör dem mer självständiga. Undersökningen nådde ut till ett begränsat antal respondenter vilket gör att resultaten helst bör verifieras i kommande undersökningar bland användare.

PTS process för finansiering av utbildningsprojekt och innovationstävlingar har i viss utsträckning mångfald av perspektiv i bedömningsprocesserna och utformning av ansökningsunderlag. Konsulten bedömer dock att jämställdhetsperspektivet kan stärkas ytterligare genom att PTS inkluderar perspektivet i val av tema för innovationstävlingar, analys av innovationers potentiella nytta/effekt för kvinnor respektive män.

Konsulten gick igenom könsfördelningen i inkomna ansökningar om finansiering av utbildningsprojekt samt i projekt som beviljats finansiering. Bedömningen är att könsfördelningen är jämn i majoriteten av projekten och att det är ungefär lika många projekt som har huvudsakligen manliga eller kvinnliga deltagare.

PTS kommer använda jämställdhetsanalysen vid kravställning och för blanketter

PTS planerar att använda analysen och slutsatserna i denna rapport vid utformning av krav i kommande upphandlingar av posttjänster och tjänster för elektronisk kommunikation för personer med funktionsnedsättning.
I arbetet med finansiering av utvecklingsprojekt och utbildningsprojekt kommer PTS att sträva efter att i ökad utsträckning ta hänsyn till jämställdhet. Ett möjligt sätt att göra det är att utforma ansökningsblanketter så att de som söker medel har med jämställdhetsperspektivet när de utformar projekten. PTS bedömer i dagsläget att jämställdhet inte ska vara ett bedömningskriterium, utan att projektfinansiering beviljas huvudsakligen utifrån den samlade nyttan för personer med funktionsnedsättning eller personer med speciella behov. PTS kan även sträva efter att marknadsföra utlysningar i olika kanaler i syfte att nå både män och kvinnor i hög utsträckning.


Kontakt och alternativa format
Glad kille i permobil

För frågor, eller om du vill ha information i ett alternativt format, kontakta PTS enhet för digital delaktighet:

E-post: info@pts.se
Telefon: 08-678 55 00

Mediefrågor hänvisas till PTS presstelefon: 08-678 55 55