Inriktning i totalförsvarsarbetet för sektorn elektronisk kommunikation 2020–2025

PTS inriktning för totalförsvarsplaneringen inom sektorn elektronisk kommunikation gäller för perioden 2020–2025. Syftet med inriktningen är att skapa en målbild och samlad planeringsinriktning för sektorn elektronisk kommunikation.

Det övergripande målet för PTS arbete med totalförsvar inom sektorn elektronisk kommunikation är att: Under höjd beredskap och krig ska samhällskritiska funktioner ha tillräckliga elektroniska kommunikationer för att uthålligt utföra den verksamhet som samhället behöver och för att uppnå högsta möjliga totalförsvarseffekt.

Utifrån ovanstående mål och den politiska inriktningen avseende säkerhets- och försvarspolitik har PTS identifierat flera olika insatsområden för att stärka sektorns förmåga. Dessa områden är:

  • Nät
  • Tjänster
  • Anläggning
  • Försörjning
  • Ledning och samordning
  • Personal
  • Utbildning
  • Övning

För respektive område har PTS tagit fram delmål och insatser som behöver göras för att stärka sektorn. Exempel är insatser kring autonomi, lagerhållning, kritiska komponenter, utökat skydd av anläggningar, transportbehov, utbildning och övningar samt informationsinsatser.

De insatser som identifierats för perioden 20202025 kommer endast delvis att kunna genomföras inom nuvarande finansieringsram, delvis genom privat-offentlig samverkan, men det finns flera insatser som kommer att kräva tillskott av nya finansiella medel för att kunna genomföras.