Vägledning för upphandlare och leverantörer om tillgänglighetsstandarden EN 301 549

PTS har tagit fram en vägledning för upphandlare och leverantörer av informations- och kommunikationsteknik (IKT), för att underlätta hantering av tillgänglighetskrav vid offentlig eller privat upphandling. Vägledningen anger hur tillgänglighetsstandarden EN 301 549 kan tillämpas.

PTS bidrar till att digitala tjänster och produkter ska kunna användas av alla, oavsett funktionsförmåga. Att delta i standardisering och genom att använda genomtänkta och underbyggda standarder bidrar PTS till att produkter och tjänster kan användas av så många som möjligt.

Den europeiska standarden EN 301 549 är avsedd att användas dels vid offentlig upphandling av IKT, dels av offentliga aktörer som omfattas av det så kallade webbtillgänglighetsdirektivet. Kravställandet är funktionellt, det vill säga det anger inte exakt utformning eller genomförande utan funktioner som behöver uppfyllas. Exempel på sådana är att IKT ska kunna användas utan att se, utan att höra och med begränsad handkraft. Kraven kan även användas av privata företag vid t ex upphandlingar eller i egen produkt- och tjänsteutveckling.

I samband med att den första versionen av standarden publicerades tog PTS fram en vägledning för upphandlare och leverantörer, om hur standarden kan användas. En ny version av standarden publicerades i augusti 2018, så vägledningen är inte aktuell i alla delar. Däremot ger vägledningen en introduktion till och överblick över standarden och den beskriver hur den kan användas vid offentlig upphandling och för leverantörer eller tillverkare som vill se till att deras produkter eller tjänster är tillgängliga. Den 20 december 2018 blev standarden en harmoniserad standard inom EU efter publicering i Europeiska unionens officiella tidning. Det innebär att standarden fastställer tekniska krav för att webbplatser och mobila appar ska leva upp till lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Lagen kallas ibland webbtillgänglighetsdirektivet.

PTS vägledning kan hämtas som nedladdningsbar pdf i menyn på denna sida.

Ta del av vägledning som är anpassad för din roll

Denna vägledning vänder sig alltså framförallt till upphandlare och leverantörer - särskilt för dig som är ansvarig för utformning eller bedömning av avtal, anbud och liknande. Vägledningsdokumentet handlar alltså om standarden EN301549, som i stor utsträckning baseras på standarden WCAG 2.1, som i sin tur behöver tolkas med hjälp av ett stort antal vidhängande (engelskspråkiga) dokument med förklaringar och lösningsförslag.

För dig som arbetar praktiskt med att uppfylla eller granska tillgängligheten i digitala lösningar, exempelvis som utvecklare eller webbansvarig, finns därför en annan vägledning - Vägledningen för webbutveckling – som erbjuder svenskspråkiga förklaringar, exempel och illustrationer av vad kriterierna i WCAG 2.1 AA betyder i praktiken. Se webbriktlinjer.se/wcag.

Aktörer bakom vägledningen

Denna vägledning är finansierad av Post- och telestyrelsen (PTS) och framtagen av experterna Bruno von Niman och Clas Thorén. Förutom PTS har Myndigheten för delaktighet (MFD) och de nationella standardiseringsorganisationerna ITS och SIS bidragit i förarbetet som har lett fram till vägledningen.

Ansvaret för att ge stöd till offentliga aktörer och leverantörer vid offentlig upphandling ligger hos Upphandlingsmyndigheten (UHM), www.upphandlingsmyndigheten.se.

Upphovsrätt och immateriella rättigheter

Detta dokument, "Vägledning för tillämpningen av tillgänglighetsstandarden EN 301 549 för upphandlare och leverantörer av IKT i Sverige" har utvecklats för Post- och telestyrelsen (PTS), www.pts.se. Det görs fritt tillgängligt och utan anspråk på immateriella rättigheter (IPR), inklusive gällande upphovsrätt. Dokumentet är gratis att använda och att helt eller delvis publicera för icke-kommersiella ändamål.

Länkar till standarden EN 301 549 och relevant stödinformation

Standarden EN 301 549 på originalspråket engelska (aktuell version)

Standarden EN 301 549 på originalspråket engelska (tidigare version)

Standarden EN 301 549 på svenska (tidigare version)

Teknisk rapport TR 101 550 Stöddokument till standard EN 301 549

Teknisk rapport TR 101 551 Utformning och utvärdering av tilldelningskriterier

Teknisk rapport TR 101 552 Intyg om uppfyllande av kraven i standarden

Webbverktyg (utvärderingsstadiet)
        

 

Information in english:

PTS's standardisation work for improving accessibility

The Swedish Post and Telecom Authority (PTS) wants there to be a wide range of products and services within the area of electronic communications. Everyone should be able to use these products and services, regardless of functional capacity. Well-reasoned, substantiated and agreed standards play an essential role in enabling these products and services to reach as many users as possible in Sweden.

As a participant of several standardisation groups, PTS is actively working to increase focus on usability and accessibility in the production and use of standards. For example, PTS has participated in a national coordination group that has contributed to the production of the Standard ‘Accessibility requirements suitable for public procurement of ICT products and services in Europe (ETSI EN 301-549 v.1.1.2)’, a Swedish translation of the Standard and related support information.

A guidance has been produced to facilitate the application of Standard EN 301 549 for procurers and suppliers of ICT. The guidance was produced in 2016. In August 2018 the standard was updated. On 20th December 2018  the standard became a Harmonised standard for EU countries after it was published in the Official Journal of the European Union. The Harmonised standard sets the requirements for compliance with the Web Accessibility Directive. The guidance is in part still valid and useful. An English version of this Guidance can be downloaded here: Guidance for the Accessibility Standard EN 301 549

The English version of the Standard EN 301 549 (present version) can be found here: Accessibility requirements suitable for public procurement of ICT products and services in Europe

 

Stakeholders behind the Guidance

This Guidance has been financed by the Swedish Post and Telecom Authority (PTS) and has been produced by the experts Bruno von Niman and Clas Thorén.

Besides PTS, the Swedish Agency for Participation (MFD) and the national standardisation organisations ITS and SIS have contributed to the preparatory work leading to the Guidance.

The responsibility for providing support to public stakeholders and suppliers in conjunction with public procurement rests with the National Agency for Public Procurement (UHM), www.upphandlingsmyndigheten.se

Copyright and intellectual property

The present document, "Guidance for the application of the Accessibility Standard EN 301 549 for procurers and suppliers of ICT in Sweden" has been developed for the Swedish Post and Telecom Authority (PTS), www.pts.se. It is made freely available and without any claims on Intellectual Property Rights (IPRs), including the applicable copyright. The document is free to use and to publish in part or whole for non-commercial purposes.