Utredning angående möjligheter och konsekvenser av en digital distribution av blindskrift

Post- och telestyrelsen (PTS) upphandlar tjänsten Portofri befordran av blindskiftsförsändelser. Blindskift innefattar material framställt med punktskrift, samt ljudupptagningar som talböcker och taltidningar. PTS såg i samband med att tjänsten ska upphandlades på nytt, ett behov av att utvärdera den nuvarande tjänsten, samt utreda möjligheter och konsekvenser av en digital förmedling av blindskrift.

Denna studie har gjorts av Stelacon på uppdrag av PTS.

Denna slutrapport går även att få som tillgängliggjord PDF.

Skicka ett mejl till info@pts.se om du har behov av detta.

Utredning angående möjligheter och konsekvenser av en digital distribution av blindskrift

Tjänsten Portofri försändelse av blindskrift innebär att bibliotek, godkända organisationer och privatpersoner kan skicka bland annat punktskrift, talböcker och taltidningar portofritt. Tjänsten utförs av PostNord och finansieras av Post- och telestyrelsen (PTS).

Användningen och behovet av tjänsten minskar

Såväl biblioteken som de godkända organisationerna skickar färre försändelser årligen. Det förs ingen statistik över hur många försändelser privatpersoner skickar. De intervjuade privatpersonerna bedömer dock att användning av tjänsten är begränsad mellan privatpersoner. De får framförallt material skickat till sig, men skickar sällan material själva.

Anledningen till att antalet försändelser minskar, är framförallt att låntagare och användare kan tillgodogöra sig talböcker och taltidningar via andra distributionskanaler. Dock bedömer intervjuade organisationer, bibliotek och privatpersoner att det kommer att finnas ett behov av tjänsten under en lång tid framöver och tjänsten är uppskattad bland användarna.

Förbättringar relevanta för tjänsten

Användarna av tjänsten har även uppmärksammat ett antal förbättringsåtgärder. Framförallt handlar det om att förtydliga reglerna för hur tjänsten får användas och vilka målgrupper som får använda tjänsten. Användarna efterfrågar också mer information om tjänsten, möjlighet att spåra försändelser och att försändelser levereras till dörren oavsett om mottagaren är hemma eller inte.

Andra projekt och satsningar påverkar användningen av tjänsten

Myndigheten för tillgängliga medier (MTM) distribuerar sedan 2013 taltidningar via internet. MTM har startat en förstudie för att även digitalisera distributionen av talböcker. Om projektet blir lyckosamt kan det bidra till att användningen av tjänsten Portofri befordran av blindskrift minskar betydligt.

Rekommendationer inför framtiden

För att underlätta en övergång till digital distribution bör PTS överväga att samverka med MTM, biblioteken och andra intressenter för att påvisa nyttan med digital distribution, främja användningen av Legimus och bistå i framtagandet av en digitaliseringsstrategi för biblioteken. För att förbättra tjänsten bör PTS undersöka möjligheten till spårbarhet av försändelser och att alltid leverera blindskrift till dörren. Intervjustudien visar att många privatpersoner inte känner till tjänsten och att det finns en osäkerhet om vilka regler som gäller vid användning av tjänsten. PTS bör därför informera om tjänsten och förtydliga reglerna.

Studien är genomförd genom djupintervjuer

Studien har genomförts genom djupintervjuer med bibliotek, organisationer som får skicka blindskrift och personer med synnedsättning. Vi har även gjort en genomgång av statistik över skickade blindskriftsförsändelser.