På väg mot användbar IKT

PTS slutredovisning av myndighetens delmål inom ramen för regeringens strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken 2011-2016.

Denna slutrapport går även att få som tillgängliggjord PDF.
Skicka ett mejl till info@pts.se om du har behov av detta.

Sammanfattning

Den här rapporten utgör PTS slutrapportering av arbetet med myndighetens fem delmål inom ramen för regeringens strategi för genomförande av funktionshinderspolitiken (strategin). I strategin formulerades ett antal inriktnings-mål inom nio prioriterade områden, varav it-området var ett sådant område. PTS har även innan strategin haft ett uttalat ansvar för att tillgodose behov som personer med funktionsnedsättning har av elektroniska kommunikationstjänster, särskilda posttjänster och grundläggande betaltjänster. PTS ansvar för funktionshindersfrågor är större än det ansvar som följts av strategin. Det övergripande ansvaret framgår bland annat av förordningen (2007:951) med instruktion för Post- och telestyrelsen, myndighetens regleringsbrev och Lag (2003:389) om elektronisk kommunikation.

För sin uppgift har PTS en organisation bestående av ett tiotal anställda och en strukturerad arbetsprocess som utvecklas kontinuerligt. PTS arbetar för ett samhälle där all informations- och kommunikationsteknik (IKT) är inkluderande och bidrar till ökad funktionsförmåga för alla. Alla insatser som myndigheten gör på området ska bidra till att öka tillgängligheten till, och utbudet av, IKT-tjänster för personer med funktionsnedsättning.

Utifrån strategin har PTS formulerat fem delmål och 3 underdelmål som myndigheten arbetat med under perioden. PTS bedömer att samtliga delmål och underdelmål, har uppnåtts under strategiperioden.

De fem delmål som PTS formulerade år 2011, och underdelmål1 som formule-rades 2014 är:

  • Delmål 1: PTS arbete ska bidra till att fler generella IKT (informations- och kommunikationsteknik)-lösningar kan användas av så många som möjligt oavsett funktionsförmåga.
  • Underdelmål 1: PTS ska under 2014-2015 genomföra minst fem utredningar med fokus på tillgänglighet och användbarhet.
  • Underdelmål 2: PTS ska under 2014-2015 samverka med minst fem relevanta intressenter.
  • Underdelmål 3: PTS ska ha genomfört kommunikationsinsatser för så många aktiviteter som möjligt. Under 2014-2015 ska PTS genomföra minst tre kommunikationsinsatser för minst sex olika aktiviteter.
  • Delmål 2: Standarder som tas fram och revideras inom elektronisk kommuni-kation och post ska i högre grad skapa förutsättningar för att tjänster och produkter kan användas av så många som möjligt.
  • Delmål 3: Minst fem av de utvecklingsprojekt PTS finansierar ska leda till märkbara, användbara lösningar för målgrupperna.
  • Delmål 4: Minst tre av de utvecklingsprojekt PTS finansierar ska leda till användbara lösningar enligt principen ”Design för alla”.
  • Delmål 5: PTS ska tillhandahålla kommunikationstjänster för personer med funktionsnedsättning. Tjänsterna ska hålla hög kvalitet, ligga i framkant tekniskt, och uppfylla användarnas behov.

Sammanfattning strategiperioden

Under strategiperioden har PTS fått en allt djupare insikt och förståelse för att ökad tillgänglighet nås mest effektivt om arbetet sker utifrån många perspektiv. Arbetet behöver vara både lång- och kortsiktigt och insatserna behöver vara både konkreta och generella. För att få ett strukturerat och effektfullt arbete behövs tydliga mål som styr arbetet i rätt riktning. Ett övergripande mål som avser tillgänglig IKT behöver utgå från både funktionshinderspolitiken och it-politiken, d.v.s. att Sverige ska vara ett hållbart informationssamhälle för alla. En sådan målbild har inte funnits, men hade underlättat PTS arbete.

Efter ett flerårigt arbete med dessa frågor har myndigheten även fått en viktig insikt om att förändring nås först när det offentliga och marknadens aktörer samverkar och arbetar åt samma håll. En central del i arbetet är att utgå från användarnas behov. För att nå dit krävs en ömsesidig förståelse och insikt i varandras olika utgångspunkter och förutsättningar. En annan insikt är att förändring tar tid och att det måste finnas en respekt för tidsförskjutningen mellan insats och effekt vid bedömningen av de effekter som uppnåtts. I den bedömningen måste även vikt vid kvalitativa aspekter läggas i samma utsträckning som de kvantitativa.

Framtidens funktionshinderspolitik

PTS har gjort ett flertal reflektioner som bör tas med in i den strategi som ska gälla härnäst. Det övergripande målet om att informationssamhället ska vara tillgängligt för alla har fått litet genomslag i funktionshindersstrategin och i inriktningsmålen. PTS anser att det i fortsättningen krävs en tydligare koppling mellan de it-politiska målen och målen för funktionshinderspolitiken, och att det läggs större tonvikt vid digitaliseringen som möjliggörare av ökad inkludering.

Funktionshinderspolitikens prioriteringar måste följa den utveckling som sker i samhället. Det digitala samhället utvecklas i allt snabbare takt och därmed ökar också betydelsen av att vara inkluderad. Politiken som rör funktionshindersområdet måste tydligt präglas av digitalisering.

Med tydliga mål som utgår från både it-politik och funktionshinderspolitik kommer tillgänglighetsarbetet att bli enklare att driva och framförallt kommer effekten att bli större. Tydliga mål kräver i sin tur att de bryts ned och formuleras på en konkret nivå med uttalade prioriteringar. På en snabbt föränderlig marknad måste samtidigt målen vara så utformade att de ger utrymme för handlingsfrihet, och för att få tänka nytt, hos de aktörer som tilldelas ansvaret.