ePUB3 - framtidens format?

Inom ramen för Post- och telestyrelsens (PTS) innovationstävling har ETU genomfört en studie om ePUB3 på uppdrag av Myndigheten för delaktighet och Myndigheten för tillgängliga medier.

Studien handlar om om hur långt utvecklingen kommit för e-publicering i ePUB3-format, dels avseende hur filer med formatet kan tas fram, dels hur dessa filer kan läsas och användas med de läsare som finns på marknaden.

Studien har bestått av tre moment. I det första momentet har verktyg för att skapa EPUB3-filer kartlagts och testats, i moment två har EPUB3 läsare kartlagts och testats och i det tredje och sista momentet har sex EPUB3-läsare testats med användare.

Inget av de testade verktygen uppfyller helt de krav som specificerats som nödvändig för att kunna skapa tillgängliga EPUB3-filer. De verktyg som rekommenderas är de som bedömdes som mest användarvänliga och viktigast, de som kommer närmast målet genom inbyggd automatisk funktionalitet för tillgänglighet eller som har möjlighet att manuellt lägga till funktionalitet för tillgänglighet.

I moment två kartlades vilka läsare som finns och som stöder EPUB3 formatet. Det visade sig att de flesta läsarna fungerar dåligt ur användbarhets- och tillgänglighetsperspektiv. I nästa steg gjordes ett mer ingående test där fler tester utfördes på de läsare som hade potential. Utifrån resultatet av dessa tester valdes sex EPUB3 läsare ut för att testas vidare med användare.

I moment tre testades EPUB3 läsare med användare. Varje läsare testades med användare med och utan konstaterad funktionsnedsättning. Testerna gjordes med det operativsystem som användaren normalt använde. I alla läsare finns en stor förbättringspotential när det gäller både användbarhet och tillgänglighet. Användarna såg en stor fördel med formatet bland annat med att få innehåll presenterat på olika sätt som text, video, uppläsning. Utifrån testerna har kriterier tagits fram för hur en läsare ska fungera för att hålla hög tillgänglighet och användbarhet.

EPUB3 är ett mycket bra format med många möjligheter och med mer eller mindre möda går det att utveckla tillgängligt innehåll i verktyg eller konverterare. Tyvärr är det få EPUB3 läsare som klarar av att förmedla ett tillgängligt innehåll. Eftersom få EPUB3 läsare klarar av att tolka innehållet i EPUB3 formatet finns inte motivation bland skapare av EPUB3-dokument att inkludera bra tillgänglighet och extra funktionalitet, även om efterfrågan bland användarna av EPUB3 finns.

Rekommendation

För att rekommendera formatet EPUB3 för offentlig information i enlighet med 2001:526 så föreslås att ett arbete inleds för att driva utvecklingen framåt när det gäller både verktyg och läsare. Det måste på ett enkelt sätt gå att skapa filer som är tillgängliga och dessa måste gå att läsa för alla användare oavsett  funktionsnedsättning, hjälpmedel eller val av enhet att läsa med. I dagsläget finns begränsningar i både verktyg och läsare. Dessutom är kunskapen om formatet liten både i myndigheter och andra som producerar information, som exempelvis förlag och reklambyråer.