Länsstyrelsernas bredbandsfrämjande 2023 PTS-ER-2024:8

Länsstyrelsernas bredbandsfrämjande 2023

Från respektive årsredovisning för år 2023, har PTS enligt uppdrag sammanställt och analyserat länsstyrelsernas texter om det bredbandsfrämjande uppdraget i regleringsbrevet. Sammanställningen finns i del 1 i denna rapport.

Bilden av länsstyrelsernas bredbandsfrämjande är delad. Länsstyrelserna ser överlag bredbandsutbyggnad som betydelsefull för den regionala utvecklingen och landsbygdsutvecklingen. Vissa länsstyrelser har, med hänvisning till bristande finansiering och minskade eller inga insatser kopplade till bredbandsstöd inom Landsbygdsprogrammet, dragit ner sina bredbandsfrämjande aktiviteter till ett minimum. Detta medan andra, med uppdraget som utgångspunkt, har utvecklat processer och intern organisation till förmån för bredbandsutbyggnad. Åter andra har redan tidigare arbetat på ungefär det sätt som uppdraget föreskriver och dessa har fått en bekräftelse på sitt arbetssätt. Samverkan i externa regionala eller nationella nätverk har fortsatt ungefär som tidigare. Några länsstyrelser har deltagit i särskilda projekt som drivits under året. Majoriteten redogör i sin årsredovisning för att någon form av aktivitet knuten till administration av bredbandsstöd inom Landsbygdsprogrammet kvarstår, oftast utbetalningar.

PTS stöd till länsstyrelserna

PTS har i sitt regleringsbrev för år 2023 uppdraget att stödja länsstyrelserna. Också detta redovisas i denna rapport, del 2. Stödet har under året bestått i att erbjuda kunskapshöjande och diskussionsfrämjande digitala möten, med för länsstyrelsernas uppdrag relevanta teman. De har varit välbesökta, uppskattade och skapat en mötesyta mellan länsstyrelser och andra aktörer.

Länsstyrelsernas bredbandsfrämjande över tid

I del 3 ges en tillbaka- respektive framåtblick avseende länsstyrelsernas bredbandsfrämjande, deras och PTS uppdrag relaterade till detta. Uppdragen har haft betydelse för att upprätthålla kompetens och engagemang, men länsstyrelsers aktiva bredbandsfrämjande har gradvis minskat. PTS har tidigare visat att detta i huvudsak berott på att de stödfinansierade bredbandsprojekten blivit klara, men även på att tidigare års uppdrag har uppfattats som otydligt och varit ofinansierat.

Slutsats och förslag

Del 4 innehåller slutsatser mot bakgrund av en sammanvägd bedömning av de texter som finns i årsredovisningarna och underlag i form av återkoppling på PTS tema-möten, i mejl och samtal. Dessa ger vid handen att uppdraget och dess bredare formulering i regleringsbrevet till år 2023 var välkommet och väsentligen lyckosamt. Det går inte att avgöra huruvida länsstyrelserna som grupp har ökat eller minskat sina bredbandsfrämjande aktiviteter relativt tidigare år och äldre uppdragsformuleringar. Det finns trots det, tydliga indikationer på att uppdraget har bidragit till att uppmärksamma bredbandsfrämjande inom länsstyrelserna och att intresset för frågorna har spridit sig till fler delar och funktioner inom dessa.

Från och med år 2024 har länsstyrelserna inte längre ett uttryckligt uppdrag att arbeta bredbandsfrämjande. Även framledes spelar de en viktig roll som regional myndighet och aktör vid utbyggnaden av trådbundna och trådlösa kommunikationsnät, liksom varande samarbetspartner till en rad nationella myndigheter, däribland PTS. Hur de framledes kommer att arbeta bredbandsfrämjande efter 2023 års uppdrags intentioner är osäkert, det är en resurs- och prioriteringsfråga.

Mot bakgrund av detta och länsstyrelsernas viktiga roll i ekosystemet för utbyggnad av kommunikationsnät, föreslår PTS att regeringen uppmärksammar länsstyrelserna och överväger att återinföra ett främjandeuppdrag anpassat till rådande förutsättningar i regleringsbrev eller på annat vis inkluderar länsstyrelserna i kommande strategier.