Stöd för att påskynda utbyggnad av bredband i glesbefolkade områden - PTS-ER-2023-22