Undersökning av behov och hinder vid användning av digital kommunikation hos personer med läs- och skrivsvårigheter PTS-ER-2020:30

Post- och telestyrelsen, PTS, har i uppdrag av regeringen att se till att viktiga tjänster inom områdena elektronisk kommunikation och post är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

PTS arbetar för att företag och organisationer ska inkludera tillgänglighet som en naturlig del i arbetet med utvecklingen av tjänster och produkter. En så stor del av befolkningen som möjligt ska kunna använda tjänster, ta del av information och ha tillgång till digitala kommunikationsmöjligheter. PTS uppdrag är att stötta och driva på en sådan utveckling. En central utgångspunkt i arbetet är att utgå från målgruppernas behov och att identifiera brister i tillgängligheten inom PTS ansvarsområden elektronisk kommunikation och post.

Analysföretaget Analysys Mason har på uppdrag av PTS undersökt behov och hinder vid användning av digital kommunikation hos personer med läs- och skrivsvårigheter. Undersökningen är en i en serie av undersökningar som behandlar hur personer med olika funktionsnedsättningar använder digital kommunikation såsom e-post, chatt och sms, röstsamtal, videosamtal, appar, webbsidor och sociala medier-plattformar.

Personer med läs- och skrivsvårigheter är stor och heterogen grupp. Studiens resultat avser inte att vara heltäckande för målgruppen men ger en indikation på vilka hinder och behov som målgruppen generellt möter när de använder digital kommunikation.

Rapporten består av en översiktlig beskrivning av vad läs- och skrivsvårigheter innebär och hur svårigheter kan ta sig uttryck hos individer med dessa typer av funktionsnedsättningar.

Rapporten innehåller också beskrivningar av vad som krävs för att digitala tjänster ska vara tillgängliga för målgruppen samt ger rekommendationer vad gäller målgruppens behov av digitalt stöd och digitala hjälpmedel.

De slutsatser och rekommendationer som lämnas i rapporten är konsultföretagets egna. PTS anser att resultat och slutsatser från undersökningen ger ett värdefullt bidrag till sitt fortsatta främjandearbete för full digital inkludering.

Genom undersökningen vill PTS bidra till att öka kunskapen om hur personer med läs- och skrivsvårigheter använder digital kommunikation och sprida probleminsikterna från undersökningen vidare till berörda aktörer.