Tillgängligheten i digitala brevlådor - en användarundersökning PTS-ER-2021:14

Post- och telestyrelsen, PTS, har i uppdrag av regeringen att se till att viktiga tjänster inom områdena elektronisk kommunikation och post är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

PTS arbetar för att företag och organisationer ska inkludera tillgänglighet som en naturlig del i arbetet med utvecklingen av tjänster och produkter. En så stor del av befolkningen som möjligt ska kunna använda tjänster, ta del av information och ha tillgång till digitala kommunikationsmöjligheter. PTS uppdrag är att stötta och driva på en sådan utveckling. En central utgångspunkt i arbetet är att utgå från målgruppernas behov och att identifiera brister i tillgängligheten inom PTS ansvarsområden elektronisk kommunikation och post.

I dag anger hälften (51 %) av Sveriges befolkning (16+ år) och 54 procent av internetanvändarna att de använder sig av en digital brevlåda. Personer med funktionsnedsättning använder inte digitala brevlådor i samma utsträckning. PTS har velat undersöka varför det är så.
Analysföretaget Analysys Mason har på uppdrag av PTS undersökt behov och hinder vid användning av digitala brevlådor hos personer med funktionsnedsättning.

Undersökningen har identifierat de vanligaste hindren som användarna stöter på vid användning av digitala brevlådor i form av bristande tillgänglighet i brevlådornas funktion och gränssnitt och kompabilitet med hjälpmedel. Användarna i studien anger också andra faktorer som hindrar såsom bristande information om vad en digital brevlåda är samt avsaknad av stöd för att lära sig använda tjänsten. Ytterligare en viktig insikt från undersökningen är att det saknas testmiljöer för att fullt ut kunna testa tillgängligheten i de digitala brevlådorna.

De slutsatser och rekommendationer som lämnas i rapporten är konsultföretagets egna. PTS anser att resultat och slutsatser från undersökningen ger ett värdefullt bidrag till det fortsatta främjandearbetet för full digital inkludering.

Genom undersökningen vill PTS bidra till att öka kunskapen om hur personer med funktionsnedsättning använder digitala brevlådor och sprida insikterna om problemen från undersökningen vidare till berörda aktörer.