Sammanställning av rapporterade driftsincidenter och integritetsincidenter 2020 - PTS-ER-2021:29

Under 2020 handlade Post- och telestyrelsen (PTS) drygt 330 driftsäkerhets- och integritetsincidenter. Rapporten ger en överblick över ett helt års incidentrapportering. PTS kommenterar fördelningen mellan operatörerna, vilken typ av orsak eller typ som är vanligast och vilken typ integritetsincident som är mest allvarlig.

Operatörer ska enligt lagen om elektronisk kommunikation (LEK) rapportera driftstörningar och avbrott av betydande omfattning samt integritetsincidenter till PTS.  

Totalt under 2020 har PTS handlagt 341 ärenden med rapporterade incidenter, varav 332 stycken slutligt har bedömts som rapporteringspliktiga incidenter. Av dessa var cirka 90 procent integritetsincidenter och tio procent driftsäkerhetsincidenter. PTS har vidarerapporterat fyra driftsäkerhetsincidenter till EU-kommissionen och Europeiska unionens cybersäkerhetsbyrå (ENISA).

Med rapporten vill PTS sprida den övergripande bilden av driftsäkerhets- och integritetsincidenter i allmänt tillgängliga elektroniska kommunikationer. Myndigheten ser även att sammanställningen kan användas av operatörerna själva i planeringen av sitt säkerhetsarbete och incidenthanteringsarbete.


PTS beaktar slutsatserna i rapporten vid planeringen av kommande tillsynsinsatser.