Cybersäkerhet i Sverige - i skuggan av en pandemi

Konsekvenserna av den pågående pandemin har medfört utmaningar för cybersäkerheten i Sverige. Nya skyddsvärden har uppstått, snabb anpassning till distansarbete har skapat potentiella digitala säkerhetsbrister och hotaktörer har utnyttjat pandemin för att hitta sårbarheter. Detta konstaterar Post- och telestyrelsen (PTS) tillsammans med fem andra myndigheter i rapporten Cybersäkerhet i Sverige – i skuggan av en pandemi.

Under 2020 ställdes verksamheter i Sverige inför stora utmaningar med anledning av pandemin.

Samtidigt som snabba anpassningar till nya förutsättningar genomfördes, fortsatte såväl kriminella som statliga hotaktörers antagonistiska verksamhet på nätet med oförminskad styrka, där man även utnyttjade situationer som pandemin medförde för att uppnå sina mål.

I rapporten Cybersäkerhet i Sverige – i skuggan av en pandemi redogörs dels för myndigheternas bild av hur hotaktörer har agerat under pandemin, dels hur svenska verksamheter har agerat. Vidare sammanfattar rapporten vilka lärdomar som hittills kan dras samt beskriver rekommenderade åtgärder för att motverka de cybersäkerhetsbrister som riskerar att uppstå vid kriser likt pandemin.

Rapporten är framtagen inom ramen för den fördjupade myndighetssamverkan som ligger till grund för det nya nationella cybersäkerhetscentret, NCSC.  Bakom rapporten står Försvarets radioanstalt (FRA), Försvarsmakten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Polismyndigheten, Post- och telestyrelsen (PTS) samt Säkerhetspolisen.

Rapporten, såväl som tidigare rapporter och mer information om inrättandet av Nationellt cybersäkerhetscenter finns även att ta del av på den temporära webbplatsen www.centerforcybersakerhet.se.