Tillhandahållande av Ipv6 i fasta allmänna kommunikationsnät

Kartläggningen är genomförd hösten 2019 bland operatörer, tjänsteleverantörer och kommunikationsoperatörer.

PTS har, inom ramen för sitt pågående regeringsuppdrag om att främja och följa införandet av standarden IPv6, under hösten 2019 genomfört en kartläggning om tillhandahållande av IPv6 i det fasta nätet hos aktörer på den svenska telekommarknaden. Kartläggningen fungerar dessutom som en uppföljning till de kartläggningar som PTS genomfört både hösten 2017 och 2018.

Kartläggningen har syftat till att få en bild över status på införande och tillhandahållande av IPv6 hos aktörer på den svenska marknaden. Den har även syftat till att utreda vilka incitament och eventuella hinder som finns för tillhandahållande och införande av IPv6.

Sett till de svar som inkommit genom kartläggningen kan PTS konstatera att införandet i Sverige går trögt även om det inom vissa områden skett förbättringar.

PTS kommer att genomföra en uppföljande kartläggning av införandet och tillhandahållandet av IPv6 som en del av sitt pågående regeringsuppdrag och för att följa tillhandahållandet av IPv6 och eventuella hinder på marknaden för elektronisk kommunikation i Sverige under hösten 2020, vars resultat kommer att publiceras under våren 2021.