PTS förslag till investeringsstöd för bredband PTS-ER 20:02

Sammanfattning

Den 27 juni 2019 fick Post- och telestyrelsen i uppdrag av regeringen att konkretisera hur framtida stödinsatser på bredbandsområdet skulle kunna utformas på ett effektivt sätt. Detta skulle ske med utgångspunkt i PTS tidigare redovisning från 2017 med förslag på framtida stödinsatser på bredbandsområdet. I denna rapport redovisar PTS regeringsuppdraget.

PTS förslag på stödmodell är statsstödsrättsligt utformad i enlighet med Gruppundantagsförordningen (GBER). Enligt artikel 52 GBER ska stöd tilldelas på grundval av en öppen, transparent, icke-diskriminerande och konkurrensutsatt urvalsprocess, där principen om teknikneutralitet iakttas. Investeringsstöd för utbyggnad av bredbandsinfrastruktur får lämnas i områden där det saknas tillgång till nästa generations accessnät (NGA-nät) och där utbyggnad på kommersiella villkor av sådan infrastruktur sannolikt inte kommer att ske inom de närmaste tre åren.

PTS föreslår att stöd ges för utbyggnad av infrastruktur till byggnader (hushåll, arbetsställen och till viss del fritidshus) i områden utanför tätort där det saknas sådana befintliga eller planerade NGA-nät. PTS har, för att kunna kartlägga var det finns sådan befintlig eller planerad infrastruktur, redan kompletterat den årliga mobiltäcknings- och bredbandskartläggningen med fråga om planerad utbyggnad av NGA-nät de närmaste tre åren.

PTS har som målsättning att utlysningen av stödet ska främja en långsiktigt hållbar, tillförlitlig och användbar bredbandsinfrastruktur av god prestanda samt en kostnadseffektiv utbyggnad som bidrar till att uppnå målen i bredbandsstrategin för år 2020 och 2025. Stödmodellen ska vidare möjliggöra central styrning genom regionala prioriteringar. Det är vidare viktigt att befintliga marknadskrafter och konkurrenssituationen på marknaden störs så lite som möjligt.

Stöd föreslås ges till utbyggnad av bredbandsinfrastruktur som möjliggör tillgång till 1 Gbit/s överföringshastighet för slutanvändaren. Bredbandsinfrastrukturen ska förläggas enligt riktlinjerna i Robust fiber eller Robusta radionät, alternativt motsvarande systematiska arbetssätt för radiobaserade nät. Infrastrukturen ska förläggas med en viss överkapacitet för att säkra en långsiktigt hållbar investering och uppfylla kraven i GBER.

PTS föreslår vidare att stöd ges till utbyggnad av infrastruktur till en avlämningspunkt i byggnadens absoluta närhet (homes passed). Stödet avser därför den utbyggnad av bredbandsinfrastruktur som går från närmaste nod i befintlig bredbandsinfrastruktur fram till avlämningspunkter avsedda för byggnader. Bredbandsanslutningen av slutanvändare, dvs. förläggning av sträckan från avlämningspunkten fram till anslutningspunkten i byggnaden, omfattas inte av stödet. Däremot föreslår PTS ett krav på att stödmottagaren på begäran ska ansluta slutanvändare till en skälig anslutningsavgift inom två år från att utbyggnadsprojektet är avslutat. PTS föreslår att skälig anslutningsavgift för utbyggnadsprojekt som beviljas stöd år 2020 ska vara i intervallet 20 000 kronor till 40 000 kronor inklusive moms. Intervallet för skälig anslutningsavgift behöver uppdateras från år till år för att följa utvecklingen på marknaden.

PTS föreslår att stöd ges för den del av investeringen som utgör direkta investeringskostnader för passiv infrastruktur.

PTS föreslår att de stödmedel som regeringen avsatt för år 2020 om 150 miljoner kronor, minus administrativa kostnader för bl.a. stödgivande myndighet, fördelas mellan fyra regioner. Syftet är att möjliggöra en effektiv utbyggnad genom att tillräckligt med pengar avsätts till ett och samma område. Vidare krävs en begränsning i antal regioner som stöd kan utlysas i, för att det ska vara möjligt att utlysa och tilldela stöd redan under 2020.

PTS föreslår att regionerna år 2020 väljs ut baserat på kostnadseffektivitet, dvs. där avsatta medel möjliggör flest anslutningar. Urvalet görs med en variant på PTS fiberutbyggnadsmodell som simulerar utbyggnad av fiber till byggnader med hushåll och arbetsställen. För att PTS ska kunna välja ut i vilka regioner utlysning ska göras år 2020 krävs att PTS ges bemyndigande att göra fördelning i enlighet med förslaget eller på det sätt som regeringen anvisar.

PTS föreslår att stödet ska utlysas per region, med konkurrensutsättning mellan utbyggnadsprojekt inom respektive region. Utformning av och storlek på utbyggnadsprojekt definieras i ansökan för att tillvarata nätbyggarnas egen förmåga till effektiv nätplanering. De utbyggnadsprojekt som begär lägst stödbelopp i genomsnitt per byggnad tilldelas stöd fram till dess att regionens stödpott är förbrukad. Flera utbyggnadsprojekt per region och per aktör kan tilldelas stöd.

En viktig del i den föreslagna modellen är att regionerna ges möjlighet att prioritera utbyggnad av bredbandsinfrastruktur till områden som utifrån regionens utvecklingsstrategi eller motsvarande strategiska inriktning bedöms som särskilt viktiga. Bredbandsutbyggnad till byggnader i områden som har prioriterats i de regionala prioriteringarna ger en fördel i utvärderingen av utbyggnadsprojekt i ansökningarna, och påverkar alltså vilka utbyggnadsprojekt som får del av stödet. Prioriteringen görs konkret genom att markera specifika byggnader.

Regionerna föreslås vidare få besluta om fritidshus ska inkluderas inom den aktuella regionens stödprojekt eller inte. Fritidshus kan dock inte prioriteras.

Stödet kan sökas av privata och offentliga aktörer som kan visa att man har den kompetens och de resurser som krävs för att etablera bredbandsinfrastruktur enligt de krav som anges i utlysningen av stödet. För att vara kvalificerad för att söka stödet krävs bl.a. att aktören har ekonomisk, affärsmässig och operativ förmåga att genomföra de utbyggnadsprojekt för vilka aktören ansöker om stöd. Ett krav som följer av förslaget är också att stödmottagaren efterlever PTS driftsäkerhetsföreskrifter.

Stödprogrammet omfattar villkor kring leveransen som till exempel krav på tidpunkt för start- och färdigställande av stödfinansierad bredbandsinfrastruktur, krav på driftsättning, krav på anslutningsavgift, dokumentation, redovisning av kostnader, krav på tillträde för annan aktör samt konsekvenser om kraven inte efterlevs.

Enligt förslaget kommer PTS ansvara för löpande uppföljning och kontroll av att villkoren i stödbeslutet efterlevs samt kräva tillbaka medel om så inte sker.