Digital tillgänglighet från aktörernas perspektiv PTS-ER-2020:20

Post- och telestyrelsen (PTS) har i uppdrag av regeringen att verka för att
viktiga tjänster inom områdena elektronisk kommunikation och post är
tillgängliga för personer med funktionsnedsättning och personer som av andra skäl kan ha svårt att använda digital kommunikation.

PTS arbetar för att företag och organisationer ska inkludera tillgänglighet som en naturlig del i arbetet med utvecklingen av tjänster och produkter. Digitala tjänster ska utformas för att så många som möjligt ska kunna använda dem, enligt principen om universell utformning. PTS uppdrag är att stötta och driva på en sådan utveckling.

En avgörande del i att höja nivån av tillgänglighet handlar för PTS om att
arbeta med vägledning i fråga om utformning av tillgängliga digitala lösningar
inom IT och elektronisk kommunikation. För att kunna prioritera och välja var
PTS ska utveckla sin vägledning behövs bättre förståelse för förutsättningarna hos de aktörer som erbjuder digitala lösningar. Det har varit bakgrunden till att låta göra den här studien.

Studien har gjorts av analysföretaget A-focus. Den konstaterar att om man vill bidra till att öka tillgängligheten hos aktörer behöver man öka deras motivation genom att länka frågan till hur det hjälper organisationerna att nå sina egna verksamhetsmål, hur det hjälper dem att uppfylla lagen och hur det bidrar till ett socialt hållbart samhälle.

Man behöver också minska organisationernas friktion i arbetet genom att underlätta för dem på olika sätt, framförallt för motiverade individer att driva frågan framåt.

Studien konstaterar också att man behöver utveckla organisationers förmåga, bland annat genom att öka deras förståelse för vilken kunskap de behöver och hur de kan använda och utveckla den. A-focus har i rapporten också lämnat förslag till konkreta åtgärder på samtliga områden.

Slutsatserna i studien kan användas för PTS fortsatta arbete med vägledning
och för andra organisationer som arbetar med dessa frågor.

Läs mer på pts.se/digitaldelaktighet