Rapport: Små och medelstora operatörers säkerhetsarbete - PTS-ER 201927

Små och medelstora operatörer behöver utveckla det systematiska säkerhetsarbetet. Det visar den tillsynsinsats som PTS genomfört som en enkätundersökning bland drygt 600 operatörer.

Syftet med enkätundersökningen har varit att öka kunskapen hos små och medelstora operatörer om gällande regler för driftsäkerhet och skydd av behandlade uppgifter samt att kartlägga hur operatörerna arbetar med dessa frågor. 

Merparten av operatörerna vidtar åtgärder för att stärka driftsäkerheten och skyddet av behandlade uppgifter. Däremot är det inte lika många operatörer som uppger att de genomför riskanalyser, trots att det är analyserna som är grunden för vilka skyddsåtgärder som behöver vidtas och för ett systematiskt säkerhetsarbete.

Rapporten sammanfattar enkätresultatet och avslutar tillsynen.


Dokument