Arbete och normer för driftsäkra elektroniska kommunikationer - PTS-ER-2018:17

Marknaden för elektronisk kommunikation kännetecknas av komplexa nät och många olika aktörer som är ömsesidigt beroende av varandra. De grundläggande lagkraven på driftsäkerhet härrör från EU-direktiv, och ska säkerställa att operatörerna uppfyller grundläggande krav på driftsäkerhet. Post- och telestyrelsen, PTS, tar fram föreskrifter och utövar tillsyn med stöd av dessa regler.

Utöver den grundläggande nivån kan operatörernas kunder ställa krav på säkrare leveranser, och betala marknadsmässiga priser för detta. Det innebär ett ansvar för de användare som har behov av extra hög säkerhet att, till exempel genom avtal med operatören, säkerställa att få den nivå av driftsäkerhet som behövs.

Genom statlig finansiering bidrar PTS även till åtgärder som syftar till att stärka sektorn för elektronisk kommunikation, så att allvarliga händelser kan undvikas, eller att konsekvenserna av dessa kan hanteras bättre. Sådana så kallade robusthetshöjande åtgärder kommer i fråga endast där åtgärder inte krävs enligt lag och där det inte finns förutsättningar för investeringar på kommersiell grund.

För att förbättra förutsättningarna för god driftsäkerhet föreslår PTS liksom i en tidigare rapport, förstärkta befogenheter i vissa avseenden, bland annat vad gäller informationsinhämtning från operatörerna och sanktionsavgifter. Vidare framhåller myndigheten behovet av ökade resurser för robusthetshöjande åtgärder med anledning av det förändrade säkerhetsläget. Dessutom påpekar PTS utmaningen som ligger i att byalag och fiberföreningar bygger nät som är viktiga för Sveriges framtid, samtidigt som de ofta faller utanför lagens krav på driftsäkerhet.