Användning av smarta telefoner, datorer och surfplattor (SMFOI 2017)

Post- och telestyrelsen, PTS, har i uppdrag av regeringen att se till att viktiga tjänster för personer med funktionsnedsättning inom områdena elektronisk kommunikation och post är tillgängliga. PTS arbetar med att långsiktigt förbättra den generella tillgängligheten inom elektronisk kommunikation och post.

PTS verkar för ett samhälle där all informations- och kommunikationsteknik är inkluderande och kan användas av alla, oavsett funktionsförmåga. En central utgångspunkt i arbetet är att utgå från målgruppernas behov och att identifiera brister i tillgängligheten inom PTS område.

Bakgrund

PTS har tillsammans med Konsumentverket finansierat en undersökning som heter ”Svenskarna med funktionsnedsättning och internet.” Undersökningen är initierad och genomförd av Begripsam, ett företag och förening som består av erfarna forskare, experter och projektledare med kunskap om funktionshinderfrågor. Kungliga Tekniska Högskolan (KTH) har bidragit med vetenskapligt stöd och flertalet kontaktpersoner i föreningar och organisationer har bidragit med ett stort ideellt engagemang.

Undersökningen är genomförd som en s.k. skuggundersökning. Med det menar vi att vi valt att mäta samma saker som har undersökts i redan etablerade undersökningar, men att vi i vårt fall använt metoder som fokuserar på att hitta fler personer med olika funktionsnedsättningar och möjliggör för dem att svara.

Varför behövs den här undersökningen?

Genom undersökningar som exempelvis ”Svenskarna och internet” (utförd av Internetstiftelsen i Sverige, IIS) och ”Privatpersoners användning av datorer och internet” (utförd av Statistiska centralbyrån, SCB) finns en god bild av vad svenskarna gör på internet, vilka apparater de använder och vilka eventuella svårigheter som finns. Dessa undersökningar baserar sig på urval av den svenska befolkningen, men då urvalen är relativt små är sannolikheten att hitta personer med vissa funktionsnedsättningar låg. Om dessa grupper inte blir representerade blir bilden av hur läget är för personer med vissa funktionsnedsättningar inte rättvisande. I syfte att komplettera, fördjupa och förtydliga bilden kring internetanvändningen hos personer med funktionsnedsättning initierades undersökningen ”Svenskarna med funktionsnedsättning och internet”.

Resultaten från den här undersökningen skiljer sig åt från de s.k. skuggade undersökningarna på en rad områden och visar en mer nyanserad bild av hur personer med funktionsnedsättning upplever användningen av internet. Den visar också på stora skillnader mellan personer med olika funktionsnedsättningar.

Undersökningens omfattning

I undersökningen ingår många personer ur målgrupper som sällan eller aldrig blir tillfrågade att delta i enkätundersökningar, till stor del på grund av att dessa inte kan nås via, eller kan svara på, mer traditionella undersökningsmetoder. Även om vi med denna undersökning har kunnat samla in enkätsvar från personer som tidigare varit underrepresenterade i många undersökningar behövs fortsatta insatser för att nå ytterligare personer som kan antas ha stora svårigheter att delta i det digitala samhället.

Om resultaten

PTS anser att resultaten i den här undersökningen visar på vikten av att genomföra undersökningar med urvalsmetoder som säkerställer att personer med olika funktionsnedsättningar, diagnoser och svårigheter är representerade i undersökningen samt att sättet att ställa frågor och konstruera svarsalternativ tar hänsyn till olika personers förmågor och förutsättningar. Annars finns risk att det digitala utanförskapet inte synliggörs.

Att sprida kunskap, probleminsikter och konkreta lösningsförslag kopplat till tillgänglighet och digital inkludering kommer därför vara en viktig del av PTS fortsatta arbete.

För att få hela eller delar av rapporten, eller dess bilagor, i ett alternativt format, kontakta info@pts.se

 


Kontakt och alternativa format
Glad kille i permobil

För frågor, eller om du vill ha information i ett alternativt format, kontakta PTS enhet för digital delaktighet:

E-post: info@pts.se
Telefon: 08-678 55 00

Mediefrågor hänvisas till PTS presstelefon: 08-678 55 55