Uppföljning av regeringens bredbandsstrategi 2017 - PTS-ER-2017:6

I den här rapporten delredovisar Post- och telestyrelsen (PTS) regeringsuppdrag 1.1.2 i PTS regleringsbrev om uppföljning och analys utifrån regeringens bredbandsmål.1 Uppföljningen består i huvudsak av tre delar:

 

  1. PTS analys av hur it-infrastrukturen kan komma att utvecklas fram till och med år 2020 i förhållande till målen i regeringens bredbandsstrategi om att 95 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s år 2020 och att alla hushåll och företag bör ha goda möjligheter att använda sig av elektroniska samhällstjänster och service via bredband.
  2. EU-kommissionens mål om att alla i Europa senast år 2020 ska ha tillgång till internethastigheter på över 30 Mbit/s.
  3. En uppföljning av de indikatorer som presenterades i rapporten ”PTS förslag till indikatorer för uppföljning av bredbandsstrategin”.


När det gäller del 1 bedömer PTS att det är möjligt att nå målet om att 95 procent av alla hushåll och arbetsställen bör ha tillgång till 100 Mbit/s år 2020. Detta förutsätter dock att investeringarna fram till 2020 kommer att fortsätta på liknande nivåer som under de senaste två åren, vilket skulle innebära en något högre investeringsnivå än PTS prognos. För att målet ska kunna uppfyllas krävs också ökad samverkan mellan olika aktörer inom bredbandsområdet samt undanröjande av hinder för fortsatta investeringar. Vidare förutsätter måluppfyllelsen en fortsatt stark efterfrågan och hög betalningsvilja från slutkunderna. PTS bedömer att det finns behov av aktiviteter inom alla dessa områden, vilket regeringen också har aviserat i den nya bredbandsstrategin. En mer regionalt anpassad och behovsinriktad modell för finansiering av bredbandsutbyggnad kan också vara nödvändig för att ansluta fler hushåll och företag i områden där marknadsmässiga förutsättningar saknas.


Bedömningarna baseras på antagandet att fiberutbyggnad i accessnätet och förutsättningarna för bredband via mobilnäten är avgörande för utvecklingen mot målen i bredbandsstrategin. PTS analys utgår även från antagandet att tillgången till fiber år 2020 är beroende av hur mycket som investeras i fiberutbyggnad fram till dess. Därför gör PTS, baserat på den nuvarande investeringsnivån och en sammanvägd bedömning av utvalda nyckelfaktorer, ett antagande om två nivåer på framtida investeringar (nivå I och nivå II). Dessa investeringsnivåer används sedan som indata i en modell (fiberutbyggnadsmodellen) för att uppskatta två nivåer av tillgång till fiber år 2020. Utfallet av fiberutbyggnadsmodellen uppskattar andelen hushåll och företag med tillgång till 100 Mbit/s år 2020 till 91-94 procent givet investeringsnivå I och till 90-93 procent givet investeringsnivå II. Jämfört med bedömningen år 2016 innebär resultatet en minskning med två procentenheter för investeringsnivå I och oförändrad tillgång för investeringsnivå II. Minskningen för nivå I jämfört med 2016 beror helt på att PTS i årets rapport använt en ny fiberutbyggnadsmodell som bättre uppskattar kostnaderna för anläggning av fibernät.
PTS bedömer att investeringsnivå I är mest trolig, baserat på de uppgifter som myndigheten har tillgång till idag. Osäkerhetsfaktorerna är dock många och ökande med tiden.


PTS har även gjort en uppskattning av hur många som år 2020 kan få tillgång till 100 Mbit/s via bredband i mobilnäten. Myndigheten bedömer att den frekvensmängd som år 2020 kommer att finnas tillgänglig i frekvensband under 1 GHz endast i försumbar omfattning kommer att kunna bidra till målet om 100 Mbit/s. I tätortsnära områden, där höga frekvensband kommer att användas i betydligt högre utsträckning, kan det förväntas att vissa kommer att kunna få tillgång till 100 Mbit/s via mobilnäten. De allra flesta hushåll och företag i sådana områden antas dock redan ha tillgång till 100 Mbit/s via fiber år 2020. PTS uppskattar dock att fast radio i viss utsträckning kommer att bidra till tillgången utanför tätort och småort.


Även uppföljningen av del 2 (dvs. EU-kommissionens mål om att alla i Europa senast år 2020 ska ha tillgång till internethastigheter på över 30 Mbit/s) tar avstamp i ovan nämnda fiberutbyggnadsmodell och investeringsnivåer, men här antas även kopparnätet (VDSL) och mobilnäten kunna bidra till måluppfyllelsen.


PTS bedömning är att mobilnäten på sikt (särskilt 700, 800 och 900 MHz-banden) har en mycket viktig roll för tillgången till 30 Mbit/s, framförallt i de områden utanför tätort och småort där det saknas marknadsmässiga förutsättningar för att bygga ut fibernät. I tidigare års uppföljningar av bredbandsstrategin har PTS antagit att mobiloperatörerna skulle få tillgång till 700 MHz-bandet från den 1 april 2017 och därefter påbörja den kommersiella utbyggnaden i bandet. Mot bakgrund av att regeringen i oktober 2016 beslutade att frekvensutrymmet 694-790 MHz ska användas för marksänd tv t.o.m. den 31 maj 2018, har PTS i årets rapport justerat den tidigare prognosen för utbyggnaden i 700 MHz-bandet. De ändrade förutsättningarna gör att PTS förväntar sig en förskjutning framåt i tiden av den tidigare prognostiserade utbyggnaden. PTS bedömer att motsvarande fördröjning även kommer att gälla möjligheten att erbjuda 30 Mbit/s via mobilnäten i de områden som inte kommer att ha tillgång till fiber år 2020. Utbyggnaden i dessa områden antas fortfarande ske, men förväntas ge ett betydande bidrag till 30 Mbit/s först fr.o.m. 2021.

Osäkerheten är stor både när det gäller bidraget till 30 Mbit/s-målet från mobilnäten i frekvensband över 1 GHz och bidraget från fast radio. Mot denna bakgrund gör PTS ett konservativt antagande om att dessa tillsammans kommer att bidra med några få procentenheter till tillgången på 30 Mbit/s år 2020.