Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan - dnr 17-626