Framtida stödinsatser på bredbandsområdet

Sammanfattning: Utbyggnaden av bredband i Sverige har nu kommit till ett sådant skede att det blir svårt att åstadkomma en effektiv utbyggnad i kvarvarande områden genom en fördelning av stödmedel som huvudsakligen styrs av ansökningar, som i den nuvarande s.k. nerifrån och upp-modellen. För att möta utmaningarna för bredbandsutbyggnaden i kvarstående områden och för att kunna nå de mål som satts upp i regeringens bredbandsstrategi bedömer PTS att det behövs en högre grad strategisk styrning än vad som i normalfallet kan åstadkommas genom ett ansökningsstyrt bredbandsstöd.

Om vi ska frångå en ansökningsstyrt stödförfarande krävs det ett centralt styrt system där offentliga aktörer gör kartläggningar och prioriteringar över de områden som behöver stöd samt konkurrensutsätter bredbandsutbyggnaden. Mot den bakgrunden anser PTS, liksom den parlamentariska landsbygds-kommittén, att en ny stödordning bör utgå från en uppifrån och ner-modell. Vad gäller huvuddragen för en sådan stödordning föreslår PTS följande:

  • För att främja rättssäkerheten och förutsebarheten i en ny stödordning bör det enbart finnas ett statligt stöd för bredbandsutbyggnad framöver.
  • För att åstadkomma ett stödsystem som är utformat för just bredbandsutbyggnad och anpassat för den svenska bredbandsmarknaden bör ett nytt bredbandsstöd vara ett nationellt stöd utanför landsbygdsprogrammet och den Europeiska regionala utvecklingsfonden. Den nya stödordningen bör utformas i enlighet med statsstödsreglerna och på ett sådant sätt att det ryms inom gruppundantagsförordningen.
  • För att säkerställa en effektiv resursanvändning bör det vara möjligt att påverka var stödmedel fördelas genom kartläggning och prioriteringar på regional nivå.

PTS bedöms vara en tänkbar aktör för förvaltningen av ett framtida bredbandsstöd. En sådan förvaltning förutsätter att det är fråga om en uppifrån och ner-modell där PTS är beslutande och där offentliga aktörer på regional nivå står för att kvaliteten i kartläggningarna av behoven hålls, konkurrensutsätter stödet samt ser till att utbyggnadsplaner upprätthålls.

För en effektiv och rättssäker stödordning bedömer PTS att förvaltande respektive administrerande myndigheter behöver resurser i form av personal med erfarenheter av bredbandsområdet och stödförvaltning. Därutöver krävs det utbildningsinsatser och fortlöpande kompetensutveckling på området samt ett IT-system som knyter samman den beslutande myndigheten med administrerande myndigheter på regional nivå.