Säker och tillgänglig mobil, ip-baserad kommunikation - PTS-ER-2016:12

Regeringen bedömer att behoven av mobil ip-baserad kommunikation för aktörer inom allmän ordning, säkerhet, hälsa och försvar är stort och ökande. PTS delar denna bedömning. PTS har på uppdrag av regeringen genomfört en utredning för att avgöra hur säkra system för mobila bredbandslösningar kan etableras.

Regeringen söker huvudsakligen svar på två frågor:

  • Hur kan mobila ip-baserade kommunikationslösningar utformas för att på bästa sätt uppfylla aktörernas behov och krav?
  • Vilka frekvensband kan användas för sådana mobila ip-baserade lösningar?

Utgångspunkten för PTS arbete med den första frågan är en sammanställning av behov och krav som har utarbetats av MSB i samråd med Polismyndigheten och Försvarsmakten. PTS bedömning är dock att ytterligare konkretiseringar behövs för att tydliggöra behov och krav. Detta för att närmare kunna värdera olika mobila ip-baserade kommunikationslösningar.

Som svar på den andra frågan visar PTS utredning att det finns ett flertal frekvensband som kan användas för en mobil ip-baserad lösning, både på kortare och längre sikt. Bland annat har PTS avvaktat med tilldelning av 26 MHz av det tillgängliga frekvensutrymmet i den kommande tilldelningen av 700 MHz-bandet. Efter behovsprövning enligt lagen skulle dessa frekvenser kunna användas för mobila ip-baserade kommunikationslösningar för aktörerna. Försvarsmaktens särskilda behov av frekvenser tillgodoses enligt gällande rutiner genom dialoger mellan PTS och Försvarsmakten.

PTS fattar beslut vid spektrumförvaltningen i enlighet med de mål och regler som EU, riksdag och regering har beslutat. Rätten att använda radiospektrum i Sverige regleras i 3 kap. i lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation (LEK). Om tillstånd för radioanvändning för verksamhet som bedrivs i syfte att tillgodose allmän ordning, säkerhet eller hälsa ska beviljas utan ett urvalsförfarande som till exempel en auktion, krävs enligt lagen att radioanvändningen behövs för detta ändamål och att det utgör en effektiv frekvensanvändning. PTS har således att genomföra en behovsprövning och en prövning om användningen utgör en effektiv frekvensanvändning. 1)

PTS utredning visar på ett flertal tänkbara mobila ip-baserade kommunikationslösningar som kan tillgodose delar av de behov och krav som aktörerna uttryckt i MSB:s underlag. PTS bedömer dock att det i dagsläget inte finns någon enskild mobil ip-baserad lösning som kan uppfylla samtliga behov och krav till en rimlig kostnad och med tillgänglig teknik.

PTS ser i huvudsak att olika mobila ip-baserade kommunikationslösningar skiljer sig på två sätt:

  • nivån av statlig kontroll över den mobila ip-baserade lösningens utformning, användning och utveckling,
  • och kostnaderna för att etablera och upprätthålla en lämplig täckning, kapacitet och tillgänglighet över tiden.

PTS gör den övergripande bedömningen att mobila ip-baserade lösningar med ett ökat inslag av statligt ägande förenklar, snarare än möjliggör, att en rimlig nivå av statlig kontroll uppnås men att denna ökade kontroll endast kan uppnås till priset av ökade kostnader för staten.
PTS anser att det inte är möjligt att förorda en enskild mobil ip-baserad lösning som på det mest kostnadseffektiva sättet tillgodoser viktiga delar av aktörernas mobila bredbandsbehov utgående från det underlag som har utarbetats av MSB i samråd med Polismyndigheten och Försvarsmakten. De kostnads-bedömningar som MSB har utarbetat och redovisar i utredningen uppvisar exempelvis flera brister. Tillsammans gör dessa brister att kostnadsbedömningarna inte behöver vara representativa. MSB delar denna bedömning.

För att nå fram till en rekommendation krävs förutsättningslösa och mer systematiska utredningar om aktörernas behov och krav som gör det möjligt att balansera krav, kostnader och förväntad samhällsnytta på ett för staten kostnadseffektivt och ändamålsenligt sätt. PTS ser här positivt på MSB:s och Polismyndighetens planerade deltagande i ett EU-projekt som kan bidra till att förtydliga kravbilden. Då PTS avvaktar med tilldelning av frekvenser i 700 MHz-bandet, frekvenser som det finns kommersiell användning för och som skulle kunna bidra till att skapa bättre kapacitet och täckning i mer glest befolkade delar av Sverige, är det viktigt att behoven av frekvenser för verksamhet som bedrivs i syfte att tillgodose allmän ordning, säkerhet eller hälsa utreds snarast.

I det fortsatta utredningsarbetet ser PTS att den egna myndigheten (PTS) bör ansvara för det tekniska utredningsarbetet och dialoger med operatörerna för att främja tillgången till säkra och effektiva elektroniska kommunikationer och verka för att totalförsvarets behov av elektronisk kommunikation kan tillgodoses.

För att tillgodose aktörernas omedelbara behov ser PTS möjligheten att etablera en lösning som baseras på operatörernas befintliga mobila kommunikationsnät. I Belgien finns en mobil bredbandslösning som baseras på de nationella mobiloperatörernas 2G-, 3G- och 4G-nät och som liknar den lösning som PTS framför. I huvuddelen av de europeiska länderna förs diskussioner kring liknande lösningar utan fastställda planer för ett införande. I Storbritannien kommer en lösning att finnas tillgänglig från år 2017 som i stor utsträckning använder mobiloperatören EEs 4G-nät.

Under de senaste decennierna har privata företag blivit allt viktigare för att upprätthålla samhällsviktiga funktioner inom en rad samhällssektorer i Sverige, i vardagen såväl som vid kriser. MSB, i samråd med Polismyndigheten och Försvarsmakten, har i utredningen framfört åsikten att staten ska svara för samhällsviktiga funktioners behov av mobila ip-baserade kommunikationslösningar, i vardagen, vid allvarliga kriser och i krig. En närliggande tolkning är att staten ska svara för samhällsviktiga funktioners samtliga behov av elektronisk kommunikation. Ett sådant ställningstagande skulle påverka många privata aktörer.

De privata aktörernas bidrag är avgörande för att samhällets behov av elektronisk kommunikation ska kunna mötas. De privata operatörerna hade i oktober år 2015 täckning av mobilt bredband med en hastighet på minst 10 Mbit per sekund på 77 procent av Sveriges yta. 2) 3) För att uppnå denna täckning har privata aktörer investerat mellan 3-5 miljarder i mobil infrastruktur per år i Sverige eller ca 25 miljarder mellan 2008-2014. 4) PTS anser att den centrala frågan, hur privata aktörer kan bidra till skyddet av vårt samhälle, behöver besvaras innan någon form av beslut om att etablera en statligt ägd och förvaltad lösning för mobil ip-baserad kommunikation fattas. Som ansvarig för totalförsvarsplanering inom sektorn elektronisk kommunikation avser PTS att, i samråd med berörda aktörer, bidra till att besvara denna fråga inom ramen för den civila försvarsplaneringen i enlighet med försvarspolitiska beslut.

_______________________

1) 3 kap 7 och 8 §§ LEK
2) Mätt med antagande om en typisk smart telefon som dämpas när terminalen hålls i handen, mot huvudet eller nära kroppen.
3) PTS bredbandskartläggning 2015, PTS-ER-2016:10
4) Uppföljningen av regeringens bredbandsstrategi 2015, PTS-ER-2015:16