Uppföljningen av regeringens bredbandsstrategi 2015 - PTS-ER-2015:16

I den här rapporten delredovisar Post- och telestyrelsen (PTS) regeringsuppdrag 1.1 i PTS regleringsbrev 2014 om uppföljning och analys utifrån regeringens bredbandsmål. Uppföljningen består i huvudsak av två delar:

  1. En uppdatering av den analys av investeringsnivåer i fast och mobil bredbandsinfrastruktur som ursprungligen presenterades i rapporten PTS-ER-2012:18, inklusive en fallstudie av hur förekomsten av stöd påverkar investeringar tagna på marknaden
  2. En uppdatering av de indikatorer som ursprungligen presenterades i rapporten ”PTS förslag till indikatorer för uppföljning av bredbandsstrategin”*) och därefter har följts upp vid fyra tillfällen**).

När det gäller del 1 uppskattar PTS att marknadsaktörernas sammanlagda investeringar i fast och mobil bredbandsinfrastruktur var ca 10, 6 miljarder kr under 2014, vilket är en ökning från 2013 då de låg på nära 10 miljarder kr. Sedan 2008 har de totala investeringarna i fasta och mobila nät i genomsnitt varit knappt 9,2 miljarder kr per år. Marknadsaktörernas intresse för villamarknaden har ökat starkt under de senaste åren, och flera marknadsaktörer har tillkännagivit att de kommer att fortsätta eller öka utbyggnaden av fiber till villor under de kommande åren.
Det är troligt att det statliga bredbandsstödet även har bidragit till att öka marknadsaktörernas investeringar. Existensen av stödmedel kan indirekt ha lett till att marknadsaktörerna investerat mer i både fast och mobil bredbandsinfrastruktur. Med stor sannolikhet har det statliga bredbandsstödet dessutom bidragit till att öka marknadsaktörerna intresse för att bygga ut bredbandsinfrastruktur på landsbygden.

När det gäller del 2 är PTS bedömning att samtliga indikatorer har utvecklats i en positiv riktning under 2014.
Sammantaget visar utvecklingen under 2014 att PTS bedömning om tillgången till 100 Mbit/s respektive 30 Mbit/s år 2020 som gjordes i fjolårets uppföljning (PTS-ER-2014:21) kvarstår.

 

*) PTS-ER-2010:15
**) PTS-ER-2011:17, PTS-ER-2012:18, PTS-ER-2013:10 och PTS-ER-2014:21