Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan på medel - dnr 15-1774

Post- och telestyrelsen, PTS, ska enligt regleringsbrevet för år 2015 följa och redovisa tillgången till samtliga statliga bredbandsstöd samt redovisa efterfrågan för 2015-2016 avseende behovet av bredbandsstöd.

I denna promemoria redovisas dels en sammanställning av offentliga medel till bredbandsutbyggnad, dels en prognos av efterfrågan av stödmedel för åren 2015 och 2016.