Sammanställning av länens rapportering om utvecklingen inom it- och infrastrukturområdet för år 2014 - dnr 15-928

Arbetssättet, organisationen och ambitionsnivån för att hantera de frågor som rör bredband och som ligger inom länsstyrelsernas respektive regionernas ansvarsområden, skiljer sig åt. Överlag sker en positiv utveckling, vilket bland annat tar sig uttryck i att antalet län som har en bredbandsstrategi, har fortsatt att öka och var sjutton stycken i slutet av år 2014. Samtidigt finns län som inte har en färdig bredbandsstrategi och som under två år har angett att de nästkommande år kommer att ha en sådan, utan att så har skett. Man har alltså gett uttryck för positiva förhoppningar som inte infriats. Skälen till detta går dock inte att utläsa ur enkätsvaren.

En viktig grund för olika typer av insatser är kartläggning av it-infrastrukturen, såväl den fasta som den mobila. Samtliga län har kartlagt den fasta it-infrastrukturen, eller har ett pågående arbete att kartlägga denna (det senare gäller tre län). En påtaglig utveckling jämfört med föregående år, är att tretton län har valt att kartlägga och beskriva även den planerade fasta it-infrastrukturen, jämfört med sex län år 2013. Den mobila infrastrukturen har fått stor uppmärksamhet under år 2014. Ungefär hälften av länen har gjort kartlagt den mobila it-infrastrukturen, och tre län kartlägger denna för närvarande. Vad gäller den planerade mobila it-infrastrukturen, är det fyra län som har gjort en kartläggning av denna. Ett bekymmer i sammanhanget, är att vissa läns kartläggningar, framförallt fast infrastruktur, inte har uppdaterats på en tid, vilket gör att tillförlitligheten minskar.

Samverkan för bredbandsutbyggnad är en betydelsefull uppgift för län och regioner. Hälften av länen uppger att de samverkar med andra län för att skapa tillgång till bredband och den andra halvan har planer på att göra det, eller har gjort det i förfluten tid. Alla län samverkar med kommuner i frågor som rör bredband, speciellt mobiltäckning. Samverkan mellan länsstyrelsen/regionen och privata aktörer har ofta sin grund i regional digital agenda, bredbandsstöden eller mobiltäckningsfrågor.

Behovet av stöd från centrala myndigheter skiljer sig åt mellan län och regioner, och därmed också uppfattningen om i vilken utsträckning det stöd som givits har varit tillräckligt. Många anser att de har haft god nytta av kontakterna med PTS, Jordbruksverket och Bredbandsforum (bland annat inom ramen för Länssamverkan bredband 2.0), och efterfrågan på utbildning och handledningar kvarstår och förutses öka 2015. Tydlig information gällande de kommande bredbandsstöden dominerar de uttryckta behoven.