PTS förslag på hantering av vissa toppdomänansökningar samt ändringar i toppdomänlagen PTS-ER-2015:13

Sammanfattning

Den svenska toppdomänlagen trädde i kraft den 1 juli 2006. Syftet med lagen är att säkerställa en säker och stabil drift samt en effektiv administration av nationella toppdomäner för Sverige. Hittills har det bara varit en nationell toppdomän som lagen tillämpats på, nämligen .se. Internet Corporation for Assigned Names and Numbers (ICANN) har öppnat upp för möjligheten att ansöka om nya s.k. generiska toppdomäner, som kan utgöras av geografiska namn med anknytning till Sverige. Därmed kan lagen komma att bli tillämplig på fler nationella toppdomäner än .se i framtiden.

Med anledning av att stater är involverade i den procedur som ICANN tillämpar för nya generiska toppdomäner med geografiska namn samt att toppdomänlagen är mer än åtta år gammal gav regeringen PTS i uppdrag att:

  1. dels lämna förslag som säkerställer att den svenska hanteringen av domänansökningar rörande geografiska namn med anknytning till Sverige får en permanent lösning som inte kräver nya regeringsbeslut för varje kommande ansökning.
  2. dels utreda behovet av ändringar i lagen (2006:24) om nationella toppdomäner för Sverige på Internet (toppdomänlagen). Om utredningen visar att det finns behov av ändringar ska PTS lämna de förslag till författningsändringar som är befogade.

PTS förslag för deluppdrag 1

PTS föreslår att regeringen lägger till en ny punkt i förordning (2007:951) med instruktion för Post- och telestyrelsen (instruktionen). Syftet med den nya punkten är att ge PTS en permanent uppgift att pröva frågor om utfärdande av stöd för, eller att myndigheten inte motsätter sig, att en ansökan om toppdomäner med geografiskt namn med anknytning till Sverige beviljas av ICANN. Förslaget är att följande nya punkt införs i 4 § instruktionen.

14 a. pröva frågor om utfärdande av stöd för, eller förklaring om att Sverige inte motsätter sig, att en ansökan om toppdomäner med geografiskt namn med anknytning till Sverige beviljas.

PTS föreslår vidare att ett tillägg görs under rubriken ”särskilda uppgifter” i instruktionen genom att en ny paragraf 13 a införs, med följande lydelse.

13 a § Om ett sådant stöd eller en sådan förklaring utfärdas som avses i 4 § punkten 14 a ska de vara utformade så att de uppfyller de krav på dokumentation som gäller för sökanden i förfarandet om tilldelning av toppdomänen. Innan frågan prövas ska Patent- och registreringsverket och Bolagsverket höras.

PTS förslag för deluppdrag 2

PTS föreslår följande konkreta ändringar i toppdomänlagen.

  • Att definitionen av begreppet nationell toppdomän i 2 § toppdomänlagen ändras så att omfattningen av lagen utökas, i syfte att även andra toppdomäner än .se kan omfattas. Förslaget är att definitionen ändras så att med nationell toppdomän avses en toppdomän som betecknar en nation, region eller annan geografisk beteckning av nationellt intresse.
  • Att 13 § toppdomänlagen ändras så att den inte längre hänvisar till en obsolet bestämmelse i utsökningsbalken. Förslaget är att ändra skrivningen i 13 § till motsvarande skrivelse i 7 kap. 2 § 2 st. LEK.

PTS föreslår vidare att följande utredningar genomförs innan ytterligare konkreta ändringsförslag i toppdomänlagen kan tas fram.

  • Att en utredning genomförs om hur ett krav på att toppdomänadministratören ska ha sin hemvist i Sverige kan införas för att vara förenligt med EU-rätten.
  • Att en utredning genomförs om vilket ansvar staten bör ha för att säkerställa en kontinuerlig drift för nationella toppdomäner i Sverige.
  • Att en utredning genomförs om hur en skyldighet för toppdomänadministratörer att till PTS rapportera