Sammanställning av tillsynsinsatser inom driftsäkerhet och konfidentiell kommunikation 2019

Sammanställningen har bland annat till syfte att sammanfatta PTS genomförda tillsynsinsatser inom säkerhetsområdet under 2019.

Sammanställningen redogör kortfattat för tillämpliga regler samt beskriver PTS
tillsynsarbete på driftsäkerhetsområdet och området för konfidentiell kommunikation. Därefter redogörs för antalet inkomna incidentrapporter samt ges sammanfattningar av genomförda tillsynsinsatser.

Eftersom föregående sammanställning omfattade ärenden fram till augusti 2019 kommer denna sammanställning att omfatta en kortare period (september till december 2019).

Sammanställningen av incidentrapporter omfattar dock hela kalenderåret 2019.